Spis treści

przeslanieCoraz częściej bywamy przytłoczeni ciężarem życia i obowiązków. Coraz częściej odczuwamy przygnębienie, czujemy się zrozpaczeni isfrustrowani.
Być może i ty, jak wielu innych ludzi w naszych czasach, masz poczucie beznadziejności, być może wydaje ci się, że tak naprawdę nie ma rozwiązania dla twoich problemów.
Wiedz, że Chrystus jest 'Bramą Nadziei'- rozwiązaniem nie tylko wielkich problemów świata, ale też twoich własnych. Bez względu na to, co się dzieje wokół ciebie, Dobrą Nowiną dla ciebie jest to, że:

 • Jezus może zmienić twoje życie, dokonać w nim przemiany. Tylko On potrafi przynieść prawdziwy pokój i radość!


CZEGO POTRZEBUJESZ?

Potrzebujesz "narodzić się na nowo"

Pan Jezus powiedział kiedyś, do szanowanego dostojnika religijnego oimieniu Nikodem: Zaprawdę, zaprawdę, powiadam ci, jeśli się kto nie narodzi na nowo, nie może ujrzeć Królestwa Bożego (Ew. Jana 3,3).

Tego właśnie uczy Biblia: każdy człowiek potrzebuje nowego narodzenia, radykalnej zmiany.

 • Wszyscy potrzebujemy przebaczenia, grzechów.

 • Wszyscy potrzebujemy Bożego usprawiedliwienia.

Czy doświadczyłeś osobiście tego duchowego odrodzenia, o którym Jezus mówił?

 • Jest to absolutne niezbędne, by prawdziwie spotkać się z Bogiem!

 • To zdecyduje o całej wieczności, która jest przed tobą. 


Duchowa przemiana

Nowego narodzenia nie można odziedziczyć. Wielu ludzi jest przekonanych, że skoro pochodzą z rodzin chrześcijańskich lub chodzą do kościoła, to tym samym są chrześcijanami. A jednak nie są. Mogą być religijni, ale nie prawdziwie wierzący. Wierzą w Boga, ale nie wierzą Bogu!

Żyjąc z dala od Niego sami nie jesteśmy w stanie znaleźć właściwej drogi. Pismo Święte uczy nas, że: zbawił nas nie dla uczynków sprawiedliwości, które spełniliśmy, lecz dla miłosierdzia swego przez kąpiel odrodzenia oraz odnowienie przez Ducha Świętego, którego wylał na nas obficie przez Jezusa Chrystusa, Zbawiciela naszego (Tytusa 3,5-6).

Nie wystarczy także kosmetyczna zmiana stylu życia. Możesz powiedzieć: Zaczynam od nowa, lecz tak naprawdę przed Bogiem wszystkie nasze cnoty są jak szata splugawiona (Izajasza 64,6)
Być może niektórym z nas udało się na tyle zmienić swoje życie, że zadowoliło to naszych bliskich i poprawiło opinię o nas. Ale nasze wnętrze tak naprawdę się nie zmieniło.

O tym właśnie mówił Jezus do Nikodema: 'potrzebujesz narodzić się na nowo', tzn. musisz pozwolić, aby Duch Święty zmienił cię wewnętrznie swoją mocą. Jedynie Bóg może tego dokonać.


Nawróć się do Pana Jezusa

Jeżeli naprawdę pragniesz duchowej przemiany, to: 

 • Przyznaj przed Bogiem, że jesteś grzesznikiem, że złamałeś Boże prawo - tak jak inni. gdyż wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej (Rzymian 3,23);

 • Odwrócić się od wszystkich swoich grzechów. Jezus powiedział: lecz jeżeli się nie upamiętacie, wszyscy podobnie poginiecie (Ew.Łukasza 13,3 por. 1 Jana 1,9).

 • Przyjmij Boży dar: Jezus Chrystus poniósł karę za twoje grzechy. Umarł na krzyżu i zmartwychwstał, aby zapewnić ci Boże usprawiedliwienie.

 • Pozwól Duchowi Świętemu wypełnić Cię poddaj swe życie pod Jego kontrolę (Efezjan 5:18).

 • Okaż posłuszeństwo Jezusowi poprzez chrzest wiary (chrzest przez zanurzenie w wodzie - (patrz: galeria zdjęć) - Rzymian 6:4).

 • Przyłącz się do wspólnoty odrodzonych chrześcijan (Hebrajczyków 10:24,25), abyś mógł budować się na właściwym fundamencie (Kolosan 2:6,7).

 • Rozmawiaj z Bogiem w modlitwie (Jeremiasz 33:3)

 • Pozwól Biblii codziennie przemawiać do Ciebie (Psalm 119:105) 


Boża obietnica dla Ciebie

Gdy otworzysz swoje serce przed Jezusem jako Panem i złożysz wNim całkowitą ufność. On odpuści twoje grzechy, zbawi twoją duszę izapewni ci miejsce w swoim Królestwie.

Jezus Chrystus, Syn Boży obiecał: kto słucha słowa mego i wierzy temu, który mnie posłał, ma żywot wieczny i nie stanie przed sądem, lecz przeszedł ze śmierci do żywota (Ew. Jana 5,24).

Narodzenie się na nowo jest cudem Ducha Świętego w nas. Jego skutki są widoczne. Pismo uczy: Jeśli ktoś jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem; stare przeminęło, oto wszystko stało się nowe (2Koryntian 5,17).

Podejmij właściwą decyzję!
Bóg mówi: W czasie łaski wysłuchałem cię, A w dniu zbawienia pomogłem ci; Oto teraz czas łaski, Oto teraz dzień zbawienia (2Koryntian 6,2)
Jeśli nie masz pewności nawrócenia się i narodzenia się na nowo (nie masz pewności zbawienia) możesz teraz w modlitwie zwrócić się o to do Boga. Właśnie w tej chwili możesz przyjąć Boży dar.

Zatrzymaj się na moment i pomódl się!
Jezu, potrzebuję narodzić się na nowo - potrzebuję całkowitej duchowej przemiany i dlatego składam swoją ufność w Tobie. Wierzę, że Pan Jezus mnie zbawił, umarł na krzyżu za moje grzechy oraz zmartwychwstał w ciele i teraz daje mi nowe życie. Amen!

Serdecznie zapraszam Ciebie na nasze cotygodniowe spotkania! 


Niech Was Bóg błogosławi!  Pastor  
? 2010 - 2016 ZibiRUT, Brama Nadziei Lublin, Poland

*** Musisz mieć uprawnienia, aby to skomentować! ***

Komentarz wspierany przez CComment