Spis treści

 

idziesz doGdy stajemy nad grobem bliskich, których żegnamy, rodzą się w nas pytania o sens życia: Dokąd zmierzamy? Czy jest życie po śmierci? Zastanawiamy się czy w sprawie nieba, śmierci i piekła, jedni mają rację czy drudzy? Kto ma rację? Kto mówi prawdę?

Rozstrzygającym  w tej sprawie są słowa Jezusa. On nie tylko głosi prawdę, ale On sam jest wcieloną prawdą:

Jana 14:6 Odpowiedział mu Jezus: Ja jestem droga i prawda, i żywot, nikt nie przychodzi do Ojca, tylko przeze mnie.

 

Jezus nie tylko ją głosił, jak wielu mędrców, filozofów, ale ją poświadczał poprzez swoje dzieła, które dokonywał wśród ludu i objawiał moc Boga.

Mateusza 7,28-29 - 'zdumiewały się tłumy nad nauką jego.  Albowiem uczył je jako moc mający, a nie jak ich uczeni w Piśmie.

Zatem, co Jezus mówił o życiu po śmierci, niebie i piekle?

Bogatą w treść jest biblijna opowieść o żebraku Łazarzu i bogaczu (Ew. Łukasza 16,19-31). Zaznaczam wyraźnie, że jest to opowieść, a nie przypowieść!

O Łazarzu wiemy niewiele, miał bardzo ciężkie życie: trud, cierpienie, głód, niedosypianie, wzgarda - był przecież żebrakiem, ciężka wrzodowa choroba gdzie jedynie psy lizały jego rany (przynosząc mu jakieś ukojenie). Lecz jego serce należało do Boga. Gdy umarł aniołowie zanieśli go na 'Łono Abrahama' (w.22) . Czy znalazł się tam bo był biedny i schorowany? Nie!

W Ew. Jana 5,24 - Jezus powiedział:  Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam, kto słucha słowa mego i wierzy temu, który mnie posłał, ma żywot wieczny i nie stanie przed sądem, lecz przeszedł ze śmierci do żywota. To ufanie Bogu i zważanie na Jego Słowo musiało być obecne w życiu Łazarza.

W tym samym czasie umarł też i bogacz, u którego wrót, leżał za życia Łazarz, aby znaleźć trochę współczucia i pomocy. Niestety, nie znalazł, chociaż stół bogacza był obfity.

Co wiemy o jego losie po śmierci:

(Łukasz 16,22) -  umarł też bogacz i został pochowany.

Według ludzkiego mniemania obydwóch spotkał ten sam los. Umarli. Ale Jezus wprowadza nas poza zasłonę życia i śmierci, aby pokazać nam ich dalszy los. Chociaż w ciele są umarli, w duchowej rzeczywistości żyją, ale przebywają w dwóch skrajnie różnych miejscach. Łazarz odpoczywa na 'Łonie Abrahama' i doznaje pociechy i ukojenia, jak napisano w wierszu 25b: 'teraz on tutaj doznaje pociechy, a ty męki cierpisz.  Do Łazarza pasuje również Słowo napisane w Apokalipsie 14, 13: I usłyszałem głos z nieba mówiący: Napisz: Błogosławieni (czyli szczęśliwi - przyp.autora) są odtąd umarli, którzy w Panu umierają. Zaprawdę, mówi Duch, odpoczną po pracach swoich; uczynki ich bowiem idą za nimi.  Tyle o Łazarzu.


Dalsza część historii poświęcona jest bogaczowi. Nie chodzi tu o potępienie ludzi bogatych, bo problem miłości do pieniędzy i ich pożądania dotyka zarówno biednych jak i bogatych.

Problem jest wtedy, gdy zamiast w Bogu, swoją nadzieję pokładasz  w bogactwie tego świata:

1 Tymoteusza 6:17 Bogaczom tego świata nakazuj, ażeby się nie wynosili i nie pokładali nadziei w niepewnym bogactwie, lecz w Bogu, który nam ku używaniu wszystkiego obficie udziela,

Apostoł Paweł ukazuje nam nawet źródło zła i problemów w naszym życiu:

1 Tymoteusza 6:10-11 Albowiem korzeniem wszelkiego zła jest miłość pieniędzy; niektórzy, ulegając jej, zboczyli z drogi wiary i uwikłali się sami w przeróżne cierpienia. Ale ty, człowiecze Boży, unikaj tego, a zabiegaj o sprawiedliwość, pobożność, wiarę, miłość, cierpliwość, łagodność.

Wróćmy do losu bogacza.

Czego on teraz doświadcza.: cierpi męki w piekielnych płomieniach (Łuk.16,24-25).

Bynajmniej, nie jest to jedyny fragment w biblii opisujący piekielne męki, np.:

Ew. Marka 9,43-44 - lepiej jest dla ciebie wejść kaleką do żywota, niż mieć dwoje rąk, a pójść do piekła, w ogień nieugaszony,  gdzie robak ich nie umiera, a ogień nie gaśnie.

Wracając do Ew. Łukasza 16, w wierszu 26 mamy bardzo ważne objawienie - że po śmierci bogacz nie może już zmienić swojego położenia. Takie możliwości miał za swojego życia na ziemi. On to zrozumiał dopiero, gdy znalazł się w piekle. Widząc jednak jak tragiczne jest jego położenie i nie odwracalny jego los, wspomniał na jeszcze żyjących 5 braci. Błaga Abrahama, aby posłał zmarłego Łazarza do jego braci i ostrzegł ich, by ratowali się od tego miejsca kaźni. W odpowiedzi bogacz usłyszał:

Łukasz 16,29 - Mają Mojżesza i proroków, niechże ich słuchają.

Święty Piotr napisał:

2 Piotra 1:3 Boska jego moc obdarowała nas wszystkim, co jest potrzebne do życia i pobożności, przez poznanie tego, który nas powołał przez własną chwałę i cnotę.

A w Ew. Jana 20,30-31 Czytamy: I wiele innych cudów uczynił Jezus wobec uczniów, które nie są spisane w tej księdze;  te zaś są spisane, abyście wierzyli, że Jezus jest Chrystusem, Synem Boga, i abyście wierząc mieli żywot w imieniu jego.

A co to jest żywot wieczny?

Ew. Jana 17,3 - A to jest żywot wieczny, aby poznali ciebie, jedynego prawdziwego Boga i Jezusa Chrystusa, którego posłałeś.

Dzisiaj,  jako człowiek żyjący jeszcze na ziemi (po śmierci jest już za późno), możesz podjąć decyzję, że będziesz szukał Pana, i poznawał go.

Jak? Z całego serca, myśli i siły.

Gdy będziesz Go tak szukał, to Go znajdziesz - to jest pewne:

Mateusza 7:7 Proście, a będzie wam dane, szukajcie, a znajdziecie; kołaczcie, a otworzą wam.

Właśnie teraz, a nie po śmierci, możesz otworzyć swoje serce, wyznać wiarę w Jezusa, Zbawiciela i naśladować Go:

Rzymian 10,9-10 Bo jeśli ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem, i uwierzysz w sercu swoim, że Bóg wzbudził go z martwych, zbawiony będziesz.  Albowiem sercem wierzy się ku usprawiedliwieniu, a ustami wyznaje się ku zbawieniu.

Bez względu na swoje położenie, jak nisko upadłeś, jak wiele złego uczyniłeś, dzisiaj możesz znaleźć się w gronie tych, którzy jak Łazarz dostępują życia wiecznego, ukojenia i bezpieczeństwa! Rozpocznij nowe życie w Chrystusie. To jest za darmo, z Bożej łaski, przez wiarę w Jezusa:

Efezjan 2,8 Albowiem łaską zbawieni jesteście przez wiarę, i to nie z was: Boży to dar.

Opowieść o bogaczu kończy się bardzo konkretnym stwierdzeniem Abrahama:

Łukasza 16,31 Jeśli Mojżesza i proroków nie słuchają, to choćby kto z umarłych powstał, też nie uwierzą,

a Jezus powiedział:

Jana 3,36 - Kto wierzy w Syna, ma żywot wieczny, kto zaś nie słucha Syna, nie ujrzy żywota, lecz gniew Boży ciąży na nim.

Dlatego dzisiaj zachęcam Cię:

1. Słuchaj słów Jezusa
2. Uwierz w Niego i wykonuj wszystko co powiedział, a będziesz z Nim żył na wieki!

*** Musisz mieć uprawnienia, aby to skomentować! ***

Komentarz wspierany przez CComment