Spis treści

Dalsza część historii poświęcona jest bogaczowi. Nie chodzi tu o potępienie ludzi bogatych, bo problem miłości do pieniędzy i ich pożądania dotyka zarówno biednych jak i bogatych.

Problem jest wtedy, gdy zamiast w Bogu, swoją nadzieję pokładasz  w bogactwie tego świata:

1 Tymoteusza 6:17 Bogaczom tego świata nakazuj, ażeby się nie wynosili i nie pokładali nadziei w niepewnym bogactwie, lecz w Bogu, który nam ku używaniu wszystkiego obficie udziela,

Apostoł Paweł ukazuje nam nawet źródło zła i problemów w naszym życiu:

1 Tymoteusza 6:10-11 Albowiem korzeniem wszelkiego zła jest miłość pieniędzy; niektórzy, ulegając jej, zboczyli z drogi wiary i uwikłali się sami w przeróżne cierpienia. Ale ty, człowiecze Boży, unikaj tego, a zabiegaj o sprawiedliwość, pobożność, wiarę, miłość, cierpliwość, łagodność.

Wróćmy do losu bogacza.

Czego on teraz doświadcza.: cierpi męki w piekielnych płomieniach (Łuk.16,24-25).

Bynajmniej, nie jest to jedyny fragment w biblii opisujący piekielne męki, np.:

Ew. Marka 9,43-44 - lepiej jest dla ciebie wejść kaleką do żywota, niż mieć dwoje rąk, a pójść do piekła, w ogień nieugaszony,  gdzie robak ich nie umiera, a ogień nie gaśnie.

Wracając do Ew. Łukasza 16, w wierszu 26 mamy bardzo ważne objawienie - że po śmierci bogacz nie może już zmienić swojego położenia. Takie możliwości miał za swojego życia na ziemi. On to zrozumiał dopiero, gdy znalazł się w piekle. Widząc jednak jak tragiczne jest jego położenie i nie odwracalny jego los, wspomniał na jeszcze żyjących 5 braci. Błaga Abrahama, aby posłał zmarłego Łazarza do jego braci i ostrzegł ich, by ratowali się od tego miejsca kaźni. W odpowiedzi bogacz usłyszał:

Łukasz 16,29 - Mają Mojżesza i proroków, niechże ich słuchają.

Święty Piotr napisał:

2 Piotra 1:3 Boska jego moc obdarowała nas wszystkim, co jest potrzebne do życia i pobożności, przez poznanie tego, który nas powołał przez własną chwałę i cnotę.

A w Ew. Jana 20,30-31 Czytamy: I wiele innych cudów uczynił Jezus wobec uczniów, które nie są spisane w tej księdze;  te zaś są spisane, abyście wierzyli, że Jezus jest Chrystusem, Synem Boga, i abyście wierząc mieli żywot w imieniu jego.

A co to jest żywot wieczny?

Ew. Jana 17,3 - A to jest żywot wieczny, aby poznali ciebie, jedynego prawdziwego Boga i Jezusa Chrystusa, którego posłałeś.

Dzisiaj,  jako człowiek żyjący jeszcze na ziemi (po śmierci jest już za późno), możesz podjąć decyzję, że będziesz szukał Pana, i poznawał go.

Jak? Z całego serca, myśli i siły.

Gdy będziesz Go tak szukał, to Go znajdziesz - to jest pewne:

Mateusza 7:7 Proście, a będzie wam dane, szukajcie, a znajdziecie; kołaczcie, a otworzą wam.

Właśnie teraz, a nie po śmierci, możesz otworzyć swoje serce, wyznać wiarę w Jezusa, Zbawiciela i naśladować Go:

Rzymian 10,9-10 Bo jeśli ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem, i uwierzysz w sercu swoim, że Bóg wzbudził go z martwych, zbawiony będziesz.  Albowiem sercem wierzy się ku usprawiedliwieniu, a ustami wyznaje się ku zbawieniu.

Bez względu na swoje położenie, jak nisko upadłeś, jak wiele złego uczyniłeś, dzisiaj możesz znaleźć się w gronie tych, którzy jak Łazarz dostępują życia wiecznego, ukojenia i bezpieczeństwa! Rozpocznij nowe życie w Chrystusie. To jest za darmo, z Bożej łaski, przez wiarę w Jezusa:

Efezjan 2,8 Albowiem łaską zbawieni jesteście przez wiarę, i to nie z was: Boży to dar.

Opowieść o bogaczu kończy się bardzo konkretnym stwierdzeniem Abrahama:

Łukasza 16,31 Jeśli Mojżesza i proroków nie słuchają, to choćby kto z umarłych powstał, też nie uwierzą,

a Jezus powiedział:

Jana 3,36 - Kto wierzy w Syna, ma żywot wieczny, kto zaś nie słucha Syna, nie ujrzy żywota, lecz gniew Boży ciąży na nim.

Dlatego dzisiaj zachęcam Cię:

1. Słuchaj słów Jezusa
2. Uwierz w Niego i wykonuj wszystko co powiedział, a będziesz z Nim żył na wieki!

*** Musisz mieć uprawnienia, aby to skomentować! ***

Komentarz wspierany przez CComment