pycha2

 

Studium Słowa - poświęcone zagrożeniom jakie sprowadza na nas postawa pychy. Traktujemy ją jak przyjaciela, który pobudza nas do konkretnych postaw. W rzeczywistości jest naszym wrogiem, który nas degraduje i niszczy!

 

 

 

Wiersze przewodnie: 

Mrk 7,1-8 I zgromadzili się wokół niego faryzeusze i niektórzy z uczonych w Piśmie, którzy przybyli z Jerozolimy. 2 A gdy ujrzeli, że niektórzy z uczniów jego jedli chleb nieczystymi rękami, to znaczy nie umytymi - 3 albowiem faryzeusze i wszyscy Żydzi zachowują naukę starszych i nie jedzą, jeśli przedtem nie umyją starannie rąk, 4 i po powrocie z rynku, jeśli się nie umyją, nie jedzą; ponadto wiele innych zwyczajów przyjęli i zachowują je, jak to: obmywanie kielichów i dzbanów, i miednic - 5 zapytywali go tedy faryzeusze i uczeni w Piśmie: Dlaczego twoi uczniowie nie postępują według nauki starszych, ale jedzą chleb nie umytymi rękami? 6 On zaś rzekł im: Dobrze Izajasz prorokował o was, obłudnikach, jak napisano: Lud ten czci mnie wargami, ale serce ich daleko jest ode mnie. 7 Daremnie mi jednak cześć oddają, głosząc nauki, które są nakazami ludzkimi. 8 Przykazania Boże zaniedbujecie, a ludzkiej nauki się trzymacie.

w. 14-15 Nie masz nic na zewnątrz poza człowiekiem, co by wchodząc w niego, mogło go skalać, lecz to, co wychodzi z człowieka, to kala człowieka. 16 Jeśli kto ma uszy do słuchania, niechaj słucha.

w. 18-23 I rzekł im: Tak więc i wy jesteście niepojętni? Nie rozumiecie, że wszystko, co z zewnątrz wchodzi do człowieka, nie może go kalać. 19 Bo nie wchodzi do jego serca, lecz do żołądka, i wychodzi na zewnątrz, oczyszczając wszystkie pokarmy. 20 Mówił bowiem: To, co wychodzi z człowieka, to kala człowieka. 21 Albowiem z wnętrza, z serca ludzkiego pochodzą złe myśli, wszeteczeństwa, kradzieże, morderstwa, 22 cudzołóstwo, chciwość, złość, podstęp, lubieżność, zawiść, bluźnierstwo, pycha, głupota; 23 wszystko to złe pochodzi z wewnątrz i kala człowieka.

 

Faryzeusze i uczeni w Piśmie często spierali się z Jezusem chcąc go przyłapać na czymś nagannym, aby Go skompromitować. W tym przypadku postawili Mu zarzut nieprzestrzegania tradycyjnej nauki starszych.

 

Wstawka dotycząca nauki starszych:

Naukę starszych (ówczesny Talmud) Pan Jezus poddał w wątpliwość i przestawił ją jako ludzką stojącą w sprzeczności do woli Bożej objawionej już w Zakonie Mojżesza:

Mat 15:6 nie musi czcić ani ojca swego, ani matki swojej; tak to unieważniliście słowo Boże przez naukę swoją.

W przeciwieństwie do Jezusa i Jego uczniów, faryzeusze uważali samych siebie za wzorcowo religijnych i pobożnych. Uważali, że mają czyste serca, bo przestrzegają rytualnego obmywania swoich rąk.

Wstawka dotycząca Mojżesza:

Tuż przed śmiercią Mojżesza, po tym jak Baalak za radą Bielama sprowadził Boży gniew na Izraela, po wielu latach wędrówki po pustyni, Bóg przemówił do niego, aby szykowali się do ostatecznej rozprawy na swoich wrogach. W szczególności na Midianitach:

IV Moj 31:1-2 I przemówił Pan do Mojżesza tymi słowy: 2 Zemścij się za krzywdę synów izraelskich na Midianitach; potem będziesz przyłączony do ludu swojego.

Według Biblii, Midianici byli potomkami Abrahama, z jego drugiej żony Ketury (1M 25,1-2). Tuż przed swoją śmiercią cały spadek oddał Izaakowi. Pozostałe potomstwo, które spłodził oddzielił od Izaaka i wyprawił na wschód od niego (1M 25,5-6). W ten sposób Midianici stali się odrębnym ludem, który stał się potem zawistnym i wrogim wobec Izraela. To Midianici wzięli Józefa od swoich braci i sprzedali jako niewolnika do Egiptu:

1Moj 37:28 Gdy więc przechodzili mężowie, kupcy midianiccy, wyciągnęli Józefa ze studni na górę i sprzedali Józefa Ismaelitom za dwadzieścia srebrników, ci zaś przywiedli Józefa do Egiptu.

Po zabójstwie Egipcjanina, młody Mojżesz uciekł do Midianitów (2M 2,15) i ożenił się z córką midiańskiego kapłana Jetro, Syporą (2Moj 2,21).

Podczas wędrówki po pustyni Midianici byli częścią państwa moabskiego, rządzonego przez Baalaka. Za radą Bileama, Baalak skłonił kobiety moabskie do uwiedzenia Izraela w grzech wszeteczeństwa i cudzołóstwa. To właśnie midiańską kobietę (o imieniu Kozbi, córkę Sura, naczelnika rodu jednego ze szczepów midiańskich) sprowadził Zymri, syn Salu, księcia z plemienia Symeona, na oczach Mojżesza i całego zboru, do swojego namiotu. Z tego powodu Mojżesz i inni pobożni izraelici płakali u wejścia do Namiotu Zgromadzenia. Wtedy to żarliwy syn kapłana Eleazara, Pinechas wbiegł z włócznią do ich namiotu i uśmiercił ich. Tym samym odwrócił klęskę od Izraela. Bóg, bowiem z powodu rozwiązłości Izraela pobił 24 tyś. Izraelitów: (IV Moj 25,6-15). Dlatego, w sprawie Midianitów, Bóg powiedział do Mojżesza że mają ich zwalczać:

Liczb 25:16-18 I przemówił Pan do Mojżesza tymi słowy: 17 Odnoście się wrogo do Midianitów i bijcie ich, 18 gdyż oni odnoszą się wrogo do was przez swoje knowania, które uknuli przeciwko wam przez Peora i przez Kozbę, córkę księcia midiańskiego, ich siostrę, która została zabita w dniu klęski wywołanej sprawą Peora.

Do takiej rozprawy wezwał Bóg Izraela tuż przed śmiercią Mojżesza:

IV Moj 31:1-8 I przemówił Pan do Mojżesza tymi słowy: 2 Zemścij się za krzywdę synów izraelskich na Midianitach; potem będziesz przyłączony do ludu swojego. 3 Wtedy Mojżesz przemówił do ludu tymi słowy: Przygotujcie spośród siebie zbrojny hufiec mężów do boju, aby ruszyli przeciwko Midianitom i wykonali na nich zemstę Pana. 4 Wyprawcie do boju po jednym tysiącu na plemię ze wszystkich plemion izraelskich. 5 Wydzielono więc z tysięcy izraelskich po tysiącu na plemię, dwanaście tysięcy gotowych do boju. 6 I wyprawił ich Mojżesz po tysiącu na plemię do boju, wraz z Pinechasem, synem Eleazara, kapłana, mającym przy sobie święte naczynia i surmy bojowe. 7 Wyruszyli tedy do boju z Midianitami, tak jak Pan rozkazał Mojżeszowi, i pozabijali wszystkich mężczyzn. 8 Oprócz poległych w bitwie królów midiańskich zabili też Ewiego, Rekema, Sura, Chura i Rebę, pięciu królów midiańskich. Zabili też mieczem Bileama, syna Beora.

Izraelici nie dochowali jednak wierności Bożemu rozkazowi i wzięli do niewoli to, co było skażone. Kobiety midiańskie masowo chorowały na choroby weneryczne, dlatego ich synowie też byli prawdopodobnie zarażeni. Mojżesz miał się, więc czego się obawiać!

IV Mój 31, 9-18 Do niewoli zaś wzięli synowie izraelscy kobiety midiańskie i ich dzieci; zabrali też jako łup całe ich bydło, wszystkie ich stada owiec i całe mienie, 10 a wszystkie ich miasta w zamieszkałych okolicach i wszystkie ich osady spalili ogniem. 11 Wzięli tedy cały łup i wszelką zdobycz w ludziach i bydle. 12 Jeńców, zdobycz i łup przywiedli potem do Mojżesza i do Eleazara, kapłana, i do zboru synów izraelskich, w obozie na stepach moabskich nad Jordanem naprzeciw Jerycha. 13 Mojżesz i Eleazar, kapłan, oraz wszyscy książęta zboru wyszli naprzeciw nich poza obóz. 14 Ale Mojżesz rozgniewał się na ustanowionych nad wojskiem, na dowódców tysięcy i setników, którzy wracali z wyprawy wojennej, 15 i rzekł do nich Mojżesz: Jakże to! Zostawiliście przy życiu wszystkie kobiety? 16 Wszak to one za radą Bileama pobudziły synów izraelskich do odstępstwa od Pana na rzecz Peora i stąd wynikła klęska dla zboru Pana. 17 Przeto teraz zabijcie wszystkich chłopców wśród dzieci, zabijcie też wszystkie kobiety, które już obcowały z mężczyznami, 18 ale zostawcie przy życiu dla siebie wszystkie małe dziewczęta, które jeszcze nie poznały współżycia z mężczyzną.

Przez kontakt z nimi Izraelici stali się nieczyści. Dlatego Bóg nakazał ich rytualne oczyszczenie poprzez obmycie się WODĄ OCZYSZCZENIA:

IV Moj 31:19-24 Wy sami zaś pozostańcie przez siedem dni poza obozem. Każdy, kto zabił człowieka i każdy, kto dotknął się poległego, niech się oczyści trzeciego dnia i siódmego dnia, wy i wasi jeńcy; 20 oczyśćcie także wszelkie szaty i wszelkie przedmioty skórzane, wszelkie wyroby z koziej sierści i wszelkie przedmioty drewniane. 21 I rzekł Eleazar, kapłan, do wojowników, którzy wyruszyli do boju: Taki jest przepis zakonu, jaki Pan nadał Mojżeszowi: 22 Tylko złoto i srebro, miedź, żelazo, cynę i ołów, 23 wszystko, co wytrzyma próbę ognia, przeprowadzicie przez ogień, i to zostanie uznane za czyste. Jednak należy to oczyścić wodą oczyszczającą. Wszystko zaś, co nie wytrzymuje próby ognia, przeprowadzicie przez wodę. 24 Siódmego dnia wypierzcie swoje szaty i oczyśćcie się, a potem wejdziecie do obozu.

Dlatego zadali Jezusowi pytanie:

Dlaczego twoi uczniowie nie postępują według nauki starszych, ale jedzą chleb nieumytymi rękami?

Odpowiedź Jezusa była dla nich druzgocąca! Sami tego chcieli, więc usłyszeli o sobie gorzką prawdę, że są obłudnikami, o których prorokował Izajasza: Ten lud czci Mnie wargami, lecz sercem swym daleko jest ode Mnie.

Izajasza 29:13 I rzekł Pan: Ponieważ ten lud zbliża się do mnie swoimi ustami i czci mnie swoimi wargami, a jego serce jest daleko ode mnie, tak że ich bojaźń przede mną jest wyuczonym przepisem ludzkim,

Dowiedzieli się, że ich pojęcie trwania w Bożej czystości nie ma nic wspólnego z prawdziwą wiarą i pobożnością: Nie rozumiecie, że wszystko, co z zewnątrz wchodzi do człowieka, nie może go kalać (Mrk 7,18).

W tym miejscu dowiedzieli się co tak naprawdę czyni człowieka nieczystym przed Bogiem. Dowiedzieli się, że wszystkie te rzeczy pochodzą z ludzkiego serca!

 1. złe myśli,
 2. wszeteczeństwa, cudzołóstwo,
 3. kradzieże,
 4. morderstwa,
 5. chciwość,
 6. złość,
 7. podstęp,
 8. lubieżność,
 9. zawiść,
 10. bluźnierstwo,
 11. pycha,
 12. głupota;

Wśród tych 12 złych rzeczy jedną z najgorszych jest właśnie PYCHA!

Wikipedia podaje:

Pycha ? pojęcie i postawa człowieka, charakteryzująca się nadmierną wiarą we własną wartość i możliwości, a także wyniosłością. Człowiek pyszny ma nadmiernie wysoką samoocenę oraz mniemanie o sobie. Gdy jest wyniosły, towarzyszy mu zazwyczaj agresja.

Inna charakterystyka pychy:

 1. Człowiek pyszny jest egocentryczny, tzn. że stawia siebie samego w centrum własnej uwagi.
 2. ywyższa siebie ponad innych ludzi,
 3. Niekiedy jest zuchwały i wynosi się ponad Boga. Uważając siebie za lepszego i mądrzejszego,
 4. Ma przyjemność i upodobanie w górowaniu nad bliźnimi,
 5. W końcowym stadium pychy neguje nawet istnienie swego Stwórcy.
 6. W końcu upodabnia się do demonów i upadłych aniołów, które (jako pierwsze) w akcie buntu i pychy wzgardziły miłością swego Stwórcy i ostatecznie zdegradowały swój anielski byt.

Narodziny pychy, która degraduje i rujnuje byt Bożego stworzenia!

Przyp. 16,18: ?Pycha chodzi przed upadkiem, a wyniosłość ducha przed ruiną.?

Symbolem pychy jest paw ? w sensie biblijnym wyobraża grzech pychy i ma odniesienie do lucyfera.

Lucyfer ? jako nosiciel światłości, archanioł Boży, był pierwszym wśród aniołów, ale upadł i stał się nieprzyjacielem Bożym.

Por. Iz. 14, 9-17; Ez. 28,12-17

Gdzie umiejscawia się pycha?

Przychodzi z głębi serca i zasłania łaskę Bożą.

 • Etapy rozwój pychy i jej konsekwencje oraz pokuta i uzdrowienie króla Hiskiasza 

2 Kr 32,24-26W tych dniach Hiskiasz śmiertelnie zachorował. I modlił się do Pana, który go wysłuchał i dał mu cudowny znak. 25 Jednak Hiskiasz nie odwdzięczył mu się za wyświadczone dobrodziejstwo, gdyż jego serce wzbiło się w pychę, toteż gniew Boży spadł na niego, na Judę i na Jerozolimę. 26 Wtedy Hiskiasz ukorzył się za pychę swojego serca, on sam oraz mieszkańcy Jeruzalem, tak iż za dni Hiskiasza nie spadł na nich gniew Pana.

 1. serce pełne pychy i zatwardziałość
 2. gniew Boży spada na niego, Judę i Jerozolimę
 3. modlitwa pokuty
 4. wyzwolenie

Szkody wyrządzone przez pychę:

Pycha bezbożników krzywdzi ubogich

Ps.10,2 Z powodu pychy bezbożnego trapi się ubogi. Niech uwikłają się w knowaniach, które obmyślili!

Pycha powoduje próżność i bluźnierstwo, 

Ps 10,3-4 Bo pyszni się bezbożny zachcianką swoją, A chciwiec bluźni, znieważa Pana. 4 Bezbożny myśli w pysze swojej: Nie będzie dochodził... Nie ma Boga. Oto całe rozumowanie jego.

Chciwość i znieważanie Boga, wrzuca ludzi w pułapkę przekleństwa, kłamstwa i sprowadza gniew Boży:

Ps.59,13-14 Słowa ich warg to słowa grzeszne, Niech uwikłają się w pysze swej Zarówno z powodu klątwy, jak i kłamstwa, które mówią! 14 Wygub ich w gniewie, wygub ich doszczętnie! Niech wiedzą, że Bóg panuje w Jakubie aż do krańców ziemi! Sela.

Zasłania duchowy wzrok Bożego Zboru ? 1 Kor. 4,18; 5,2

1 Kor. 4,18 A niektórzy wzbili się w pychę, myśląc, że nie przyjdę do was;

1 Kor. 5,2 A wyście wzbili się w pychę, zamiast się raczej zasmucić i wykluczyć spośród siebie tego, kto takiego uczynku się dopuścił.

Jak się objawia:

 1- dumą bogactwa

 2- dumą pochodzenia

 3- dumą ze swojego wykształcenia

 4- dumą ze swojego wyglądu

 5- inni chlubią się swoimi przodkami ? ?...sporów o rodowody unikaj? (Tyt.3,9)

 6- wystawieniem swojego ciała na widok publiczny

W ks. Izajasza 3,16-24 ? opisane są postawy kobiet, które sprowadzają na siebie Boży sąd:

Rzekł także Pan: Ponieważ córki syjońskie wynoszą się i chodzą dumnie z wyciągniętą szyją, i uwodzicielsko zerkają, chodząc drobnymi kroczkami i pobrzękując łańcuszkami na swoich nogach, 17 dlatego Pan sprawi, że wyłysieją głowy córek syjońskich i Pan odsłoni ich czoła. 18 W owym dniu usunie Pan ozdobę: sprzączki i diademy, i półksiężyce. 19 Kolczyki, naramienniki i zasłony, 20 zawoje i łańcuszki, i wspaniałe przepaski, flakoniki i amulety, 21 pierścionki i kolczyki do nosów, 22 odświętne szaty i płaszcze, okrycia i torebki, 23 lusterka i koszulki, zawoje i zasłony. 24 I zamiast woni będzie smród, a zamiast pasa - sznur, zamiast loków - łysina, a zamiast bogatej szaty - obcisły wór,zamiast piękna - hańbiące piętno.

   - dumnie chodzą

   - uwodzicielsko zerkają

   - obwieszają się wszelką biżuterią

Dlatego Bóg jest przeciw pysze:

1 Piotra 5,5-6 Podobnie młodsi, bądźcie ulegli starszym; wszyscy zaś przyobleczcie się w szatę pokory względem siebie, gdyż Bóg pysznym się sprzeciwia, a pokornym łaskę daje. 6 Ukórzcie się więc pod mocną rękę Bożą, aby was wywyższył czasu swego.

P. Sal. 8,13      Bać się Pana - znaczy nienawidzić zła; nienawidzę buty i pychy, złych postępków oraz przewrotnej mowy.

P.Sal. 16,5        Każdy pyszałek jest ohydą dla Pana; z pewnością nie ujdzie on pomsty.

P.Sal. 16,18      Pycha chodzi przed upadkiem, a wyniosłość ducha przed ruiną.

Mat 19,30         A wielu pierwszych będzie ostatnimi, a ostatnich pierwszymi.

Łuk 14,11         Każdy bowiem, kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się poniża, będzie wywyższony.

Bóg ostrzega nas przed pychą:

P. Sal.29,23:    Pycha przywodzi człowieka do upadku, lecz pokorny duchem dostępuje czci.

Por. Abd.1,1-3 Proroctwo o Petrze, stolicy Edomitów

Widzenie Abdiasza. Tak mówi Wszechmogący Pan o Edomie: Słyszeliśmy wieść od Pana i wysłano gońca do narodów: Wstańcie! Ruszmy przeciwko niemu! Do boju! 2 Oto uczyniłem cię małym wśród narodów, wzgardzony jesteś bardzo wśród ludzi. 3 Pycha twojego serca zwiodła cię, który mieszkasz w rozpadlinach skalnych, swoją siedzibę umieściłeś wysoko, myśląc w swoim sercu: Kto mnie sprowadzi na ziemię? 4 Choćbyś wzbił się wysoko jak orzeł, choćbyś założył swoje gniazdo wśród gwiazd, sprowadzę cię stamtąd - mówi Pan.

Rz.11,20           Słusznie! Odłamane zostały z powodu niewiary, ty zaś trwasz dzięki wierze; wzbijaj się w pychę, ale się strzeż.

1 Jana 2,16 -   Pycha nie jest z Boga

Bo wszystko, co jest na świecie, pożądliwość ciała i pożądliwość oczu, i pycha życia, nie jest z Ojca, ale ze świata.

2 Kor. 10,4-5    Naszym zadaniem jest walczyć z pychą

                        Gdyż oręż nasz, którym walczymy, nie jest cielesny, lecz ma moc burzenia warowni dla sprawy Bożej; nim też unicestwiamy złe zamysły 5  i wszelką pychę, podnoszącą się przeciw poznaniu Boga, i zmuszamy wszelką myśl do poddania się w posłuszeństwo Chrystusowi,

 


Czytaj kontynuację tego tematu w publikacji pt.: Prawdziwa i fałszywa pokora.


Niech Was Bóg błogosławi!  Pastor  
? 2010 - 2016 ZibiRUT, Brama Nadziei Lublin, Poland

*** Musisz mieć uprawnienia, aby to skomentować! ***

Komentarz wspierany przez CComment