Spis treści

sędzia1

Luk 12:13-15   I rzekł ktoś z tłumu do niego: Nauczycielu, powiedz bratu memu, aby się ze mną podzielił dziedzictwem. (14)   A On mu rzekł: Człowieku, któż mnie ustanowił sędzią lub rozjemcą nad wami? (15)   Powiedział też do nich: Baczcie, a wystrzegajcie się wszelkiej chciwości, dlatego że nie od obfitości dóbr zależy czyjeś życie.

Dlaczego Jezus odpowiedział pewnemu człowiekowi w ten sposób? Od dawna zastanawiała mnie ta forma reakcji. Zastanawiająca jest Jego szorstkość i niechęć do zajęcia się tą sprawą.

 

 


W kontekście tego, przypominiała mi się biblijna historia konfliktu między Jakubem a Ezawem. Butny i pewny siebie Ezaw wzgardził pierwszeństwem, które miał jakby w kieszeni. Dlatego, w rozmowie sam na sam z Jakubem sprzedał mu swoje pierworodztwo do pierwszeństwa w ojcowskim błogosławieństwie oraz dziedziczeniu majątku. Bożą zasadą było to, że wśród ludu Bożego wszystko, co pierworodne należy do Boga. W ten sposób Bóg stawał się sędzią i rozjemcą w ich sprawie.

Rdz 15:4   Wówczas doszło go Słowo Pana: Nie ten będzie dziedzicem twoim, lecz ten, który będzie pochodził z wnętrzności twoich, będzie dziedzicem twoim. (por. Wjs 6:8)

Wjs 13:2   Poświęć mi wszystko pierworodne; wszystko, co u Izraelitów otwiera łono matki, zarówno u ludzi jak u bydła, do mnie należy.

Wjs 34:19   Każdy pierworodny należy do mnie; z całej własności twojej męskie pierworodne z bydła i owiec.

Ponieważ Ezaw wzgardził Bożym Prawem - tym samym odrzucił Boga jako Sędziego i rozjemcę w każdej sprawie. Butny Ezaw nie pogodził się z Bożym wyrokiem, nie uznał swojego przestępstwa, a całą nienawiść skierował wobec młodszego Jakuba, którym zawsze pogardzał.

Niestety, takie postawy mają miejsce wśród nas. W przeciwieństwie do wspomnianej na początku historii z Nowego Testamentu, Bóg stał się Sędzią, wychowawcą, doradcą i rozjemcą dla całej rodziny Izaaka za sprawą Abrahama, jego powołania i całkowitej zależności od Boga. Bóg często mówił: ?Jestem Bogiem Abrahama, Izaaka i Jakuba?. Jako Bóg i sędzia miał prawo interweniować: wydawać wyroki i je egzekwować. Z powodu pychy, bezbożności i wyniosłości pierworodztwo zostało odebrane starszemu bratu i przekazane młodszemu. Sam Ezaw i jego potomkowie za nienawiść i wrogość wobec Jakuba i jego potomków, zostali ostatecznie potępieni i zgładzeni z powierzchni ziemi.

Bogu bowiem zależy, aby pomiędzy braćmi Bożej rodziny panowała zgoda, która podwaja siły, czyny i dzieła dla chwały Bożego Królestwa. Świadczą o tym westchnienia Ducha Świętego na kartach Starego Testamentu:

Psm 133:1-3 Pieśń pielgrzymek. Dawidowa. O, jak dobrze i miło, Gdy bracia w zgodzie mieszkają! (2)   Jest to jak cenny olejek na głowie, Który spływa na brodę, Na brodę Aarona, Sięgającą brzegu jego szaty. (3)   Jest to jak rosa Hermonu, Która spada na góry Syjonu. Tam bowiem Pan zsyła błogosławieństwo, Życie na wieki wieczne.

Kpn 25:14   A kiedy będziecie sprzedawać coś swemu bliźniemu lub coś kupować od swego bliźniego, niechaj nikt nie oszukuje swego brata.

1Ts 4:6   Aby nikt nie dopuszczał się wykroczenia i nie oszukiwał w jakiejkolwiek sprawie swego brata, gdyż Pan jest mścicielem tego wszystkiego, jak to wam zapowiadaliśmy i zaświadczaliśmy.

Prz 18:19   Brat oszukany mocniejszy stawia opór niż warowny gród, a jego upór jest jak zasuwy pałacu.

W Nowym Testamencie odnajdujemy wezwania do jedności braterskiej, szacunku, miłości braterskiej:

Jan 17:21-23   Aby wszyscy byli jedno, jak Ty, Ojcze, we mnie, a Ja w tobie, aby i oni w nas jedno byli, aby świat uwierzył, że Ty mnie posłałeś. (22)   A Ja dałem im chwałę, którą mi dałeś, aby byli jedno, jak my jedno jesteśmy. (23)   Ja w nich, a Ty we mnie, aby byli doskonali w jedności, żeby świat poznał, że Ty mnie posłałeś i że ich umiłowałeś, jak i mnie umiłowałeś.

Kol 3:12-14   Przeto przyobleczcie się jako wybrani Boży, święci i umiłowani, w serdeczne współczucie, w dobroć, pokorę, łagodność i cierpliwość, (13)   Znosząc jedni drugich i przebaczając sobie nawzajem, jeśli kto ma powód do skargi przeciw komu: Jak Chrystus odpuścił wam, tak i wy. (14)   A ponad to wszystko przyobleczcie się w miłość, która jest spójnią doskonałości.

Rzm 12:10Miłością braterską jedni drugich miłujcie, wyprzedzajcie się wzajemnie w okazywaniu szacunku,


 

Wróćmy teraz do wypowiedzi Pana Jezusa. Przyczyna takiej wypowiedzi jest dwojaka:

 

1. Pan Jezus nie pojawił się na Ziemi, żeby sądzić świat, ale wybawić go od grzechu i zatracenia:

Jan 12:47   A jeśliby kto słuchał słów moich, a nie przestrzegał ich, Ja go nie sądzę; nie przyszedłem bowiem sądzić świata, ale świat zbawić.

Jan 12:47-48   A jeśliby kto słuchał słów moich, a nie przestrzegał ich, Ja go nie sądzę; nie przyszedłem bowiem sądzić świata, ale świat zbawić. (48)   Kto mną gardzi i nie przyjmuje słów moich, ma swego sędziego: Słowo, które głosiłem, sądzić go będzie w dniu ostatecznym;

 

2. Owczesny Izrael: religijni przywódcy oraz zwykli ludzie stali się odstępczym narodem (plemieniem żmijowym). Chociaż odwoływali się do Abrahama i Prawa Mojżeszowego, to nie stosowali go w swoim życiu:

Jan 8:39   Odpowiadając, rzekli mu: Ojcem naszym jest Abraham. Jezus im rzecze: Jeżeli jesteście dziećmi Abrahama, spełniajcie uczynki Abrahama.

Jan 8:44 Ojcem waszym jest diabeł i chcecie postępować według pożądliwości ojca waszego. On był mężobójcą od początku i w prawdzie nie wytrwał, bo w nim nie ma prawdy. Gdy mówi kłamstwo, mówi od siebie, bo jest kłamcą i ojcem kłamstwa.

Mat 23:33   Węże! Plemię żmijowe! Jakże będziecie mogli ujść przed sądem ognia piekielnego? (por. Mat 3:7; Mat 12:34; Luk 3:7 )

 

Bóg oczekuje poszanowania Jego Prawa poprzez zachowywanie go w sercu i stosowanie na co dzień i okazywanie miłości braterskiej:

Mic 6:8   Oznajmiono ci, człowiecze, co jest dobre i czego Pan żąda od ciebie: tylko, abyś wypełniał prawo, okazywał miłość bratnią i w pokorze obcował ze swoim Bogiem.

Pan Jezus dostrzegł również to, że przyczyną ich konfliktu była obopulna chciwość. Dlatego powiedział do otaczającego tłumu:

Luk 12:15   Powiedział też do nich: Baczcie, a wystrzegajcie się wszelkiej chciwości (łakomstwa - bg), dlatego że nie od obfitości dóbr zależy czyjeś życie.

Ap. Paweł napisał w Liście do Kolosan, że chciwość jest bałwochwalstwem:

Kol 3:5   Umartwiajcie tedy to, co w waszych członkach jest ziemskiego: wszeteczeństwo, nieczystość, namiętność, złą pożądliwość i chciwość, która jest bałwochwalstwem,

Ci, którzy są opanowani żądzą bogactwa idą na zatracenie:

1Tm 6:9-11   A ci, którzy chcą być bogaci, wpadają w pokuszenie i w sidła, i w liczne bezsensowne i szkodliwe pożądliwości, które pogrążają ludzi w zgubę i zatracenie. (10)   Albowiem korzeniem wszelkiego zła jest miłość pieniędzy; niektórzy, ulegając jej, zboczyli z drogi wiary i uwikłali się sami w przeróżne cierpienia. (11)   Ale ty, człowiecze Boży, unikaj tego, a zabiegaj o sprawiedliwość, pobożność, wiarę, miłość, cierpliwość, łagodność.

Wierzący mają tego unikać i zabiegać o sprawiedliwość, pobożność, wiarę, miłość, cierpliwość, łagodność. Boży lud, który będzie stosował to Prawo: prawdziwie będzie obcował z Bogiem w pokorze i okazywał miłość bratnią. W takiej rodzinie Bóg będzie zaproszony, aby być Panem i Sędzią, a tym samym i rozjemcą w spornych sprawach.

Przeczytajmy jeszcze:

Efz 5:3   A rozpusta i wszelka nieczystość lub chciwość niech nawet nie będą wymieniane wśród was, jak przystoi świętym,

Efz 4:17-19   To więc mówię i zaklinam na Pana, abyście już więcej nie postępowali, jak poganie postępują w próżności umysłu swego, (18)   Mający przyćmiony umysł i dalecy od życia Bożego przez nieświadomość, która jest w nich, przez zatwardziałość serca ich, (19)   Mając umysł przytępiony, oddali się rozpuście dopuszczając się wszelkiej nieczystości z chciwością.

Heb 13:5   Niech życie wasze będzie wolne od chciwości; poprzestawajcie na tym, co posiadacie; sam bowiem powiedział: Nie porzucę cię ani cię nie opuszczę.

1Ko 5:11   Lecz teraz napisałem wam, abyście nie przestawali z tym, który się mieni bratem, a jest wszetecznikiem lub chciwcem, lub bałwochwalcą, lub oszczercą, lub pijakiem, lub grabieżcą, żebyście z takim nawet nie jadali.

2Pt 2:12-14   Lecz oni, jak nierozumne zwierzęta, które z natury są po to, by je łapano i zabijano, bluźnią temu, czego nie znają; toteż zginą jak one (13)   I poniosą karę za nieprawość. Oddawanie się w dzień rozpuście uważają za rozkosz, a gdy współbiesiadują z wami, są zakałą i hańbą, ponieważ nurzają się w swoich pożądliwościach. (14)   Oczy ich wypatrują tylko cudzołożnic i nigdy im nie dość grzechu; nęcą dusze słabe, serce mają wyćwiczone w chciwości, synowie przekleństwa.


 

Dlatego, apostoł Paweł przestrzegał wierzących, aby w spornych sprawach pomiędzy braćmi nie zwracali się do świeckich sądów, ponieważ ten sposób postępowania wyklucza Boga, jako naszego Sędziego i rozjemcę. Tym samym wyklucza też stosowanie Jego Prawa, opartego na sprawiedliwości, miłosierdziu oraz przebaczeniu na rzecz prawa świeckiego pozbawionego tych fundamentów:

1Ko 6:1-8   Czy śmie ktoś z was, mając sprawę z drugim, procesować się przed niesprawiedliwymi, zamiast przed świętymi? (2)   Czy nie wiecie, że święci świat sądzić będą? A jeśli wy świat sądzić będziecie, to czyż jesteście niegodni osądzać sprawy pomniejsze? (3)   Czy nie wiecie, że aniołów sądzić będziemy? Cóż dopiero zwykłe sprawy życiowe? (4)   Jeśli macie do osądzenia zwykłe sprawy życiowe, to czemu powołujecie na sędziów tych, którzy w zborze się nie liczą? (5)   Mówię to, aby was zawstydzić. Czyż nie ma między wami ani jednego mądrego, który może być rozjemcą między braćmi swymi? (6)   Tymczasem procesuje się brat z bratem i to przed niewiernymi! (7)   W ogóle, już to przynosi wam ujmę, że się z sobą procesujecie. Czemu raczej krzywdy nie cierpicie? Czemu raczej szkody nie ponosicie? (8)   Tymczasem wy sami krzywdzicie i szkodę wyrządzacie, i to braciom.

W istocie rzeczy, taka forma postępowania, często stosowania wśród wierzących jest policzkiem zniewagi wymierzonym Bogu. W odniesieniu do głównego kontekstu z Ewangelii Łukasza, możemy wywnioskować, że w życiu tych dwóch skłóconych ze sobą braci Bóg nie został zaproszony do bycia ich Bogiem, Sędzią i rozjemcą w codziennych sprawach życiowych. Pokrzywdzony brat znalazł się co prawda blisko Jezusa, ale Słowo które było głoszone nie dotarło do niego i nie pobudziło go do przebaczenia i wyzwolenia się z pęt urazy, żalu, gniewu, a w końcu i z nienawiści. Ewangelia i moc Ducha Świętego sprawia bowiem w życiu wierzącego taką siłę i moc miłości, że jest w stanie nie tylko przebaczyć winowajcy, ale trwać w Bożej radości pomimo krzywdy i bycia ograbionym:

Heb 10:34-36   Cierpieliście bowiem wespół z więźniami i przyjęliście z radością grabież waszego mienia, wiedząc, że sami posiadacie majętność lepszą i trwałą. (35)   Nie porzucajcie więc ufności waszej, która ma wielką zapłatę. (36)   Albowiem wytrwałości wam potrzeba, abyście, gdy wypełnicie wolę Bożą, dostąpili tego, co obiecał.

Zamiast uzasadnionej postawy roszczeniowej wobec złego brata, Boża miłość będzie go motywowała do niechęci szukania swego?,

1Ko 13:4-7   Miłość jest cierpliwa, miłość jest dobrotliwa, nie zazdrości, miłość nie jest chełpliwa, nie nadyma się, (5)   Nie postępuje nieprzystojnie, nie szuka swego, nie unosi się, nie myśli nic złego, (6)   Nie raduje się z niesprawiedliwości, ale się raduje z prawdy; (7)   Wszystko zakrywa, wszystkiemu wierzy, wszystkiego się spodziewa, wszystko znosi.

? rezygnacji z roszczeń i odwołania się do Bożej sprawiedliwości, wyroków i pomsty:

Rzm 12:19   Najmilsi! Nie mścijcie się sami, ale pozostawcie to gniewowi Bożemu, albowiem napisano: Pomsta do mnie należy, Ja odpłacę, mówi Pan.

Kiedy skrzywdzony lub oszukany brat odwoła się do Boga, sam nie podejmie wrogich, cielesnych działań oraz zrezygnuje z dochodzenia roszczeń w/g świeckiej sprawiedliwości, wtedy Bóg nie porzuci go i nie odmówi mu swojej pomocy. Tym samym sprawiedliwość Bożego Królestwa będzie ustanowiona w jego życiu i otoczeniu:

Lcb 14:18   Pan nierychły do gniewu i bardzo łaskawy przebacza winę i występek, choć nie pozostawia bez kary, lecz za winę ojców nawiedza synów do trzeciego i do czwartego pokolenia.

Mat 5:39-48   A Ja wam powiadam: Nie sprzeciwiajcie się złemu, a jeśli cię kto uderzy w prawy policzek, nadstaw mu i drugi. (40)   A temu, kto chce się z tobą procesować i zabrać ci szatę, zostaw i płaszcz. (41)   A kto by cię przymuszał, żebyś szedł z nim jedną milę, idź z nim i dwie. (42)   Temu, kto cię prosi, daj, a od tego, który chce od ciebie pożyczyć, nie odwracaj się. (43)   Słyszeliście, że powiedziano: Będziesz miłował bliźniego swego, a będziesz miał w nienawiści nieprzyjaciela swego. (44)   A Ja wam powiadam: Miłujcie nieprzyjaciół waszych i módlcie się za tych, którzy was prześladują, (45)   Abyście byli synami Ojca waszego, który jest w niebie, bo słońce jego wschodzi nad złymi i dobrymi i deszcz pada na sprawiedliwych i niesprawiedliwych. (46)   Bo jeślibyście miłowali tylko tych, którzy was miłują, jakąż macie zapłatę? Czyż i celnicy tego nie czynią? (47)   A jeślibyście pozdrawiali tylko braci waszych, cóż osobliwego czynicie? Czyż i poganie tego nie czynią? (48)   Bądźcie wy tedy doskonali, jak Ojciec wasz niebieski doskonały jest.

Chrześcijanin, gdy porucza wszystkie trudne, sporne sprawy Bogu, który jedynie sprawiedliwie sądzi uczy się od Pana Jezusa cichości, pokory i znajduje ukojenie dla duszy swojej. Sam staje się uczestnikiem błogosławieństwa, które Pan Jezus ogłaszał w Kazaniu na Górze (Mat 5:3-12)

KONIEC

 


Niech Was Bóg błogosławi!  Pastor  
? 2010 - 2016 ZibiRUT, Brama Nadziei Lublin, Poland

*** Musisz mieć uprawnienia, aby to skomentować! ***

Komentarz wspierany przez CComment