Wielkanoc, nazywana też Zmartwychwstaniem Pańskim lub Niedzielą Wielkanocną, jest najstarszym i najważniejszym świętem chrześcijańskim upamiętniającym zmartwychwstanie Chrystusa.

wielkanoc

Prawdziwi chrześcijanie nie muszą w specjalny sposób celebrować niedzieli, jako pamiątki zmartwychwstania Pańskiego, ponieważ każdego dnia żyją  jego mocą i każdej niedzieli podkreślają jego wagę, i znaczenie.

Spotykamy się więc na naszych nabożeństwach, aby cieszyć się obecnością zmartwychwstłego Jezusa, aby wspólnie wielbić Boga, czytać i rozważać jego Słowo. Niedziela Wielkanocna, jak każda inna jest dniem radości i śpiewu, świadectwem prawdziwej wiary w Jego i nasze zmartwychwstanie.

Jezus jest najważniejszy, a ludowe zwyczaje, z których część wywodzi się z tradycji pogańskich: pisanki, święcone jajka, śmigus-dyngus itp., deprecjonują prawdziwą wartość tych świąt.

Dzisiejsze chrześcijańskie święta dawno temu już utraciły swój prawdziwie biblijny charakter.

Billy Graham napisał kiedyś:

...tylko z okazji świąt wielkanocnych słuchamy kazań o zmartwychwstaniu Pańskim. Jednakże w zwiastowaniu apostołów krzyż i zmartwychwstanie były obecne zawsze, są bowiem ściśle ze sobą związane. Sam krzyż bez zmartwychwstania byłby tylko tragedią i klęską. Gdyby bowiem szczątki ciała Chrystusa znajdowały się w jakimś grobie, nie można by było zwiastować Radosnej Wieści, a ciemność świata byłaby wówczas jeszcze ciemniejsza, życie zaś nie miałoby znaczenia. Nowy Testament stałby się tylko zbiorem mitów, a chrześcijaństwo jałową opowieścią. Miliony żyjących i zmarłych ludzi należałoby uznać za ofiary gigantycznego oszustwa.

Wielu jest takich, którzy nie wiedzą co świętują. Idą do Kościoła, zachowują obyczaje i tradycję, ale nie wierzą w zmartwychwstanie Jezusa. Kiedy odrzucam lub marginalizuje Jego zmartwychwstanie w codziennym moim życiu, to zaprzeczam istocie prawdziwej wiary. Apostoł Paweł napisał: A jeśli Chrystus nie został wzbudzony, tedy i kazanie nasze daremne, daremna też wasza wiara... (1Ko 15:14).

Mam pytanie: Kiedy składasz komuś życzenia - "Wesołych Świąt" lub "Wesołego Alleluja", to co masz na myśli? Czy identyfikujesz się z przesłaniem Ewangelii, że prawdziwa radość uzależniona jest od żywej wiary w zmartwychwstanie?

Czy wiesz, że stałym przesłaniem apostolskiego zwiastowania kościoła chrześcijańskiego I wieku było ukrzyżowanie i zmartwychwstanie Jezusa, a w Nim i nasze:

1Ko 15:1-4   A przypominam wam, bracia, ewangelię, którą wam zwiastowałem, którą też przyjęliście i w której trwacie, (2)   I przez którą zbawieni jesteście, jeśli ją tylko zachowujecie tak, jak wam ją zwiastowałem, chyba że nadaremnie uwierzyliście. (3)   Najpierw bowiem podałem wam to, co i ja przejąłem, że Chrystus umarł za grzechy nasze według Pism (4)   I że został pogrzebany, i że dnia trzeciego został z martwych wzbudzony według Pism,

 

Zatem, o co chodzi w śmierci i zmartwychwstaniu Pana Jezusa?

Apostoł Paweł wyjaśnił to w:

1Ko 15:12-23   A jeśli się o Chrystusie opowiada, że został z martwych wzbudzony, jakże mogą mówić niektórzy między wami, że zmartwychwstania nie ma? (13)   Bo jeśli nie ma zmartwychwstania, to i Chrystus nie został wzbudzony; (14)   A jeśli Chrystus nie został wzbudzony, tedy i kazanie nasze daremne, daremna też wasza wiara; (15)   Wówczas też byliśmy fałszywymi świadkami Bożymi, bo świadczyliśmy o Bogu, że Chrystusa wzbudził, którego nie wzbudził, skoro umarli nie bywają wzbudzeni. (16)   Jeśli bowiem umarli nie bywają wzbudzeni, to i Chrystus nie został wzbudzony; (17)   A jeśli Chrystus nie został wzbudzony, daremna jest wiara wasza; jesteście jeszcze w swoich grzechach. (18)   Zatem i ci, którzy zasnęli w Chrystusie, poginęli. (19)   Jeśli tylko w tym życiu pokładamy nadzieję w Chrystusie, jesteśmy ze wszystkich ludzi najbardziej pożałowania godni. (20)   A jednak Chrystus został wzbudzony z martwych i jest pierwiastkiem tych, którzy zasnęli. (21)   Skoro bowiem przyszła przez człowieka śmierć, przez człowieka też przyszło zmartwychwstanie. (22)   Albowiem jak w Adamie wszyscy umierają, tak też w Chrystusie wszyscy zostaną ożywieni. (23)   A każdy w swoim porządku: jako pierwszy Chrystus, potem ci, którzy są Chrystusowi w czasie jego przyjścia,

 

Jezus jest pierwszym, który zmartwychwstał!

Powie ktoś to niemożliwe: Byli też inni, którzy zmartwychwstali. Wyjątkowość zmartwychwstania Jezusa polega na tym, że zmartwychwstał, aby już nigdy nie umrzeć. Zwróćmy więc uwagę na porządek nowotestamentowego zmartwychwstania:

  1. Najpierw Chrystus,
  2. Potem ci, którzy są Chrystusowi w czasie jego przyjścia (1Kor 15,23)

Ciało Jezusa po zmartwychwstaniu było ciałem chwalebnym: Jezus nie był duchem, ponieważ dotykał uczniów, jadł z nimi, rozpalał ogień. Ale nie podlegał zwykłym ludzkim ograniczeniom (przechodził przez zamknięte drzwi, znikał).

W przeciwieństwie do tego zmartwychwstanie innych ludzi było przywróceniem do życia w poprzednim ciele, aby w końcu umrzeć jak inni ludzie. Tak było z pewnością z Łazarzem: Został wskrzeszony przez Jezusa, ale jego ciało podlegało ludzkim ograniczeniom. Pomimo wskrzeszenia - umarł później i dalej oczekuje zmartwychwstania w Jezusie.

Jezus jest więc pierwiastkiem tych, którzy w Nim zasnęli i wkrótce mają dostąpić zmartwychwstania!

Kol 1:18   On także jest Głową Ciała, Kościoła; On jest początkiem, pierworodnym z umarłych, aby we wszystkim był pierwszy,

por. Efz 1:22   I wszystko poddał pod nogi jego, a jego samego ustanowił ponad wszystkim Głową Kościoła,;

por. Efz 4:15   Lecz abyśmy, będąc szczerymi w miłości, wzrastali pod każdym względem w niego, który jest Głową, w Chrystusa,;

por. Efz 5:23   Bo mąż jest głową żony, jak Chrystus Głową Kościoła, ciała, którego jest Zbawicielem.;

por. Dap 4:2   Oburzeni, iż nauczają lud i zwiastują zmartwychwstanie w Jezusie;

por. Dap 26:23   To jest, że Chrystus musi cierpieć, że On jako pierwszy, który powstał z martwych, będzie zwiastował światłość ludowi i poganom.;

por.Obj 1:5   I od Jezusa Chrystusa, który jest świadkiem wiernym, pierworodnym z umarłych i władcą nad królami ziemskimi. Jemu, który miłuje nas i który wyzwolił nas z grzechów naszych przez krew swoją,

 

Czy rozumiemy to Słowo? Tylko Jezus prawdziwie zmartwychwstał jako pierwszy. Żyjemy więc w czasie gdzie zmartwychwstanie Jezusa dokonało się i oczekujemy dnia zmartwychwstania ogólnego:

1Ko 15:51   Oto tajemnicę wam objawiam: Nie wszyscy zaśniemy, ale wszyscy będziemy przemienieni

por. 1Ts 4:15   A to wam mówimy na podstawie Słowa Pana, że my, którzy pozostaniemy przy życiu aż do przyjścia Pana, nie wyprzedzimy tych, którzy zasnęli.

1Ko 15:52   W jednej chwili, w oka mgnieniu, na odgłos trąby ostatecznej; bo trąba zabrzmi i umarli wzbudzeni zostaną jako nie skażeni, a my zostaniemy przemienieni.

por. Mat 24:31   I pośle aniołów swoich z wielką trąbą, i zgromadzą wybranych jego z czterech stron świata z jednego krańca nieba aż po drugi.

Rzm 6:5   Bo jeśli wrośliśmy w podobieństwo jego śmierci, wrośniemy również w podobieństwo jego zmartwychwstania,

por. Flp 3:10   Żeby poznać go i doznać mocy zmartwychwstania jego, i uczestniczyć w cierpieniach jego, stając się podobnym do niego w jego śmierci,

 

OGÓLNE ZMARTWYCHWSTANIE dotyczy wszystkich ludzi:

Jan 5:28   Nie dziwcie się temu, gdyż nadchodzi godzina, kiedy wszyscy w grobach usłyszą głos jego;

Jan 5:29   I wyjdą ci, co dobrze czynili, by powstać do życia; a inni, którzy źle czynili, by powstać na sąd.

por. Jan 6:40   A to jest wola Ojca mego, aby każdy, kto widzi Syna i wierzy w niego, miał żywot wieczny, a Ja go wzbudzę w dniu ostatecznym.;

Mat 16:27   Albowiem Syn Człowieczy przyjdzie w chwale Ojca swego z aniołami swymi, i wtedy odda każdemu według uczynków jego.

 

W Księdze Daniela Słowo Boże powiada:

Dan 12:2   A wielu z tych, którzy śpią w prochu ziemi, obudzą się, jedni do żywota wiecznego, a drudzy na hańbę i wieczne potępienie.

por. Mat 25:46   I odejdą ci na kaźń wieczną, sprawiedliwi zaś do życia wiecznego.;

Bóg objawia nam rzeczywistość, która ma niedługo nadejść: Cała ludzkość od Adama, aż do ostatniej osoby, która urodzi się przed przyjściem Jezusa dostąpi zmartwychwstania lub przemienienia. Jedni na sąd, drudzy do życia wiecznego z Bogiem. Ci z pośród ludzi, którzy nie uwierzyli w Pana Jezusa Chrystusa do tego czasu będą rozpaczać, ponieważ będzie dla nich za późno:

2Ko 5:10   Albowiem my wszyscy musimy stanąć przed sądem Chrystusowym, aby każdy odebrał zapłatę za uczynki swoje, dokonane w ciele, dobre czy złe.

por. Dap 17:31   Gdyż wyznaczył dzień, w którym będzie sądził świat sprawiedliwie przez męża, którego ustanowił, potwierdzając to wszystkim przez wskrzeszenie go z martwych.

Rzm 14:10 Ty zaś czemu osądzasz swego brata? Albo i ty, czemu pogardzasz swoim bratem? Wszak wszyscy staniemy przed sądem Bożym.

Rzm 2:16   Będzie to w dniu, kiedy według ewangelii mojej Bóg sądzić będzie ukryte sprawy ludzkie przez Jezusa Chrystusa.

por. 2Tm 2:8   Miej w pamięci Jezusa Chrystusa, który został wskrzeszony z martwych, jest z rodu Dawidowego, według mojej ewangelii,

 

Zgodnie z objawieniem Biblii zmartwychwstanie w Jezusie będzie początkiem istnienia w ciele bez końca. A nasze ciała chwalebne, podobne do ciała Jezusa:

1Jn 3:2   Umiłowani, teraz dziećmi Bożymi jesteśmy, ale jeszcze się nie objawiło, czym będziemy. Lecz wiemy, że gdy się objawi, będziemy do niego podobni, gdyż ujrzymy go takim, jakim jest.

por. 1Jn 2:28   A teraz, dzieci, trwajcie w nim, abyśmy, gdy się objawi, mogli śmiało stanąć przed nim i nie zostali zawstydzeni przy przyjściu jego.;

Rzm 8:17   A jeśli dziećmi, to i dziedzicami, dziedzicami Bożymi, a współdziedzicami Chrystusa, jeśli tylko razem z nim cierpimy, abyśmy także razem z nim uwielbieni byli.;

2Ko 3:18   My wszyscy tedy, z odsłoniętym obliczem, oglądając jak w zwierciadle chwałę Pana, zostajemy przemienieni w ten sam obraz, z chwały w chwałę, jak to sprawia Pan, który jest Duchem.;

Flp 3:21   Który przemieni znikome ciało nasze w postać, podobną do uwielbionego ciała swego, tą mocą, którą też wszystko poddać sobie może.;

Kol 3:4   Gdy się Chrystus, który jest życiem naszym, okaże, wtedy się i wy okażecie razem z nim w chwale.;

Wjs 34:29   A gdy Mojżesz zstępował z góry Synaj, mając w ręku dwie tablice Świadectwa, nie wiedział Mojżesz, gdy zstępował z góry, że skóra na twarzy jego promieniała od rozmowy z Panem.

 

Niesprawiedliwi natomiast na wieki zostaną oddzieleni od Boga

Luk 12:46-48   Przyjdzie pan sługi owego w dniu, w którym tego nie oczekuje, i o godzinie, której nie zna, usunie go i wyznaczy mu los z niewiernymi. (47)   Ten zaś sługa, który znał wolę pana swego, a nic nie przygotował i nie postąpił według jego woli, odbierze wiele razów. (48)   Lecz ten, który nie znał, choć popełnił coś karygodnego, odbierze niewiele razów. Komu wiele dano, od tego wiele będzie się żądać, a komu wiele powierzono, od tego więcej będzie się wymagać.

Obj 22:11-20   Kto czyni nieprawość, niech nadal czyni nieprawość, a kto brudny, niech nadal się brudzi, lecz kto sprawiedliwy, niech nadal czyni sprawiedliwość, a kto święty, niech nadal się uświęca. (12)   Oto przyjdę wkrótce, a zapłata moja jest ze mną, by oddać każdemu według jego uczynku. (13)   Ja jestem alfa i omega, pierwszy i ostatni, początek i koniec… 14-15   Błogosławieni, którzy piorą swoje szaty, aby mieli prawo do drzewa żywota i mogli wejść przez bramy do miasta. (15)   Na zewnątrz są psy i czarownicy, i wszetecznicy, i zabójcy, i bałwochwalcy, i wszyscy, którzy miłują kłamstwo i czynią je… 20   Mówi ten, który świadczy o tym: Tak, przyjdę wkrótce. Amen, przyjdź, Panie Jezu!

 

DLATEGO:

  • Świadomość rychłego nadejścia dnia zmartwychwstania jest bardzo dobrą motywacją do tego, aby dzielić się z innymi Dobrą Nowiną. Do tego zadania potrzebujemy mocy Ducha Świętego.
  • Uświęcajmy się. Świadomość nadejścia dnia, w którym zostaną objawione najskrytsze ludzkie tajemnice pobudza nas do czuwania nad naszymi moralnymi postawami i świętym życiem. To wyzwala bojaźń (święty strach), a ona jest początkiem Bożej mądrości.
  • Nie łudźmy się!!! Jeżeli grzeszysz i żyjesz podwójnym życiem oraz myślisz, że usłysz od Boga - „Wejdź sługo dobry i wierny” - to się bardzo rozczarujesz. Oczekiwanie zmartwychwstania niech wypełnia nas pragnieniem służenia Bogu z całego serca, do końca naszych dni na ziemi.

1Jn 3:3   I każdy, kto tę nadzieję w nim pokłada, oczyszcza się, tak jak On jest czysty.

Dap 24:15   Pokładając w Bogu nadzieję, która również im samym przyświeca, że nastąpi zmartwychwstanie sprawiedliwych i niesprawiedliwych.

por. Dan 12:2   A wielu z tych, którzy śpią w prochu ziemi, obudzą się, jedni do żywota wiecznego, a drudzy na hańbę i wieczne potępienie.;

Jan 5:28   Nie dziwcie się temu, gdyż nadchodzi godzina, kiedy wszyscy w grobach usłyszą głos jego;

Dap 24:16   Przy tym sam usilnie staram się o to, abym wobec Boga i ludzi miał zawsze czyste sumienie.

por. Dap 23:1   A Paweł utkwiwszy wzrok w Radzie Najwyższej, rzekł: Mężowie bracia, ja aż do dnia dzisiejszego żyłem przed Bogiem z całkowicie czystym sumieniem.

Jeżeli nie doświadczyłeś osobistej relacji z Jezusem i nie narodziłeś się na nowo przez Ducha Świętego, to twoja wiara jest martwa. Dlatego, że osobiste doświadczenie twojej wiary będzie ściśle związane z wiarą w zmartwychwstanie Jezusa. Apostoł Paweł tak to opisał:

Rzm 10:9-10   Bo jeśli ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem, i uwierzysz w sercu swoim, że Bóg wzbudził go z martwych, zbawiony będziesz. (10)   Albowiem sercem wierzy się ku usprawiedliwieniu, a ustami wyznaje się ku zbawieniu.

Czy wierzysz, że Jezus Chrystus zmartwychwstał w swoim ciele, które wisiało na krzyżu?

Niestety, niektórzy znaczący przywódcy religijni w to nie wierzą. Jego zmartwychwstanie w ciele potwierdza Boże posłannictwo i służbę:

Rzm 1:4   Który według ducha uświęcenia został ustanowiony Synem Bożym w mocy przez zmartwychwstanie, o Jezusie Chrystusie, Panu naszym,

Jego zmartwychwstanie jest dla nas fundamentem i obietnicą naszego zmartwychwstania!

1Ts 4:14   Albowiem jak wierzymy, że Jezus umarł i zmartwychwstał, tak też wierzymy, że Bóg przez Jezusa przywiedzie z nim tych, którzy zasnęli.

Wspaniałe jest świadectwo Apostoła Pawła:

1Ko 15:20   A jednak Chrystus został wzbudzony z martwych i jest pierwiastkiem tych, którzy zasnęli.

Oznacza to Jego obecność wśród nas, a życie nasze nabiera prawdziwego sensu:

Mat 28:20… A oto Ja jestem z wami po wszystkie dni aż do skończenia świata.

 

Jeżeli wiesz, co świętujesz to uwielbij Boga i wyznaj Mu:

Wierzę, że Jezus Chrystus, zmartwychwstał w ciele. Wierzę w Jego moc i siłę, którą udziela mi przez swego Ducha każdego dnia! Dokładnie tak jak wyznał to św. Paweł:

Flp 3:8-11   Lecz więcej jeszcze, wszystko uznaję za szkodę wobec doniosłości, jaką ma poznanie Jezusa Chrystusa, Pana mego, dla którego poniosłem wszelkie szkody i wszystko uznaję za śmiecie, żeby zyskać Chrystusa (9)   I znaleźć się w nim, nie mając własnej sprawiedliwości, opartej na zakonie, lecz tę, która się wywodzi z wiary w Chrystusa, sprawiedliwość z Boga, na podstawie wiary, (10)   Żeby poznać go i doznać mocy zmartwychwstania jego, i uczestniczyć w cierpieniach jego, stając się podobnym do niego w jego śmierci, (11)   Aby tym sposobem dostąpić zmartwychwstania.

Wierzę, że Jezus żyje i przebaczył grzechy moje; zbawił mnie i dał mi obietnicę Królestwa Bożego. Czekam, więc wespół z innymi na Jego powrót, jako mojego ukochanego Pana, Zbawiciela i Króla:

Dap 1:11   I rzekli: Mężowie galilejscy, czemu stoicie, patrząc w niebo? Ten Jezus, który od was został wzięty w górę do nieba, tak przyjdzie, jak go widzieliście idącego do nieba.

Obj 22:17. 20-21   A Duch i oblubienica mówią: Przyjdź! A ten, kto słyszy, niech powie: Przyjdź! A ten, kto pragnie, niech przychodzi, a kto chce, niech darmo weźmie wodę żywota. (20)   Mówi ten, który świadczy o tym: Tak, przyjdę wkrótce. Amen, przyjdź, Panie Jezu! (21)   Łaska Pana Jezusa niech będzie z wszystkimi. Amen.

 


Niech Was Bóg błogosławi!  Pastor  
? 2010 - 2016 ZibiRUT, Brama Nadziei Lublin, Poland

*** Musisz mieć uprawnienia, aby to skomentować! ***

Komentarz wspierany przez CComment