Spis treści

stosowna pora1Efezjan 5:15-17 Baczcie więc pilnie, jak macie postępować, nie jako niemądrzy, lecz jako mądrzy, wykorzystując czas, gdyż dni są złe. Dlatego nie bądźcie nierozsądni, ale rozumiejcie, jaka jest wola Pańska.

Biblijny Izrael wyszedł z Egiptu i po kilku miesiącach dotarł do miejsca z którego wystarczyło przejść w 4 tygodnie do ziemi obiecanej. Mojżesz wysłał 12 zwiadowców. Ci jednak za wyjątkiem dwóch (Kaleba i Jozuego) rozpuścili złą wieść o ziemi i sprawili, że cały zbór szemrał przeciwko walce (IV Moj  14,36-38).

Bóg objawił Izraelowi stosowna porę do zdobycia ziemi obiecanej (Hebr. REGA - stosowna pora), ale Izrael się wystraszył i cofnął. Potem jednak gdy usłyszeli Boży wyrok, że Bóg rezygnuje z ich pokolenia, chcieli walczyć, ale było już za późno. To był właściwy czas, on został objawiony. To był moment do zwycięskiej wojny. Izrael zbyt długo się wahał i przegapił właściwa porę - gr.  KAIROS

Mateusza 23:37 Jeruzalem, Jeruzalem, które zabijasz proroków i kamienujesz tych, którzy do ciebie byli posłani, ileż to razy chciałem zgromadzić dzieci twoje, jak kokosz zgromadza pisklęta swoje pod skrzydła, a nie chcieliście!

Mówiąc inaczej: gdybyście mnie rozpoznali i przyjęli mnie jako Króla i Mesjasza to ochroniłbym to miasto, ale nie rozpoznaliście czasu mojego nawiedzenia - nie rozpoznaliście KAIROS.

W Ewangeliach czytamy również, że Jezus czekał na stosowny czas, aby rozpocząć zasadniczą służbę zwiastowania Królestwa Bożego.
Dopóki Jan Chrzciciel prowadził służbę Starego Testamentu Jezus nie rozwijał swojej służby (Jan 3,24 - Jan bowiem nie był jeszcze wtrącony do więzienia). Jezus czekał na odcięcie starego, aby zastąpić to nowym. Mojżesz musiał umrzeć, aby Jozue mógł wprowadzić Izraela do Kanaanu. Bóg musiał wytracić stare pokolenie na pustyni, aż nastanie nowe. Dlaczego? Ponieważ oni przegapili stosowna porę i wzgardzili porą Bożego nawiedzenia.


Przeminęło całe pokolenie Izraela na pustyni, bo nie rozpoznali właściwą porę. Kiedy przyszło nowe pokolenie, wtedy Bóg przemówił do Jozuego:

Jozuego 1:2-6 Mojżesz, mój sługa, umarł. Teraz więc wstań, przepraw się tu przez ten Jordan, ty i cały ten lud, do ziemi, którą Ja im, synom izraelskim, daję. Każde miejsce, na którym wasza stopa stanie, dam wam, jak przyobiecałem Mojżeszowi. Od pustyni i od Libanu aż do wielkiej rzeki, rzeki Eufrat, poprzez cały kraj Chetejczyków aż do wielkiego morza na zachodzie będzie sięgać wasz obszar. Nikt przed tobą się nie ostoi, dopóki żyć będziesz; jak byłem z Mojżeszem, tak będę z tobą, nie odstąpię cię ani cię nie opuszczę. Bądź mocny i mężny, bo ty oddasz temu ludowi w posiadanie ziemię, którą przysiągłem dać ich ojcom.

Marka 1:14-15 A potem, gdy Jan został uwięziony, przyszedł Jezus do Galilei, głosząc ewangelię Bożą i mówiąc: Wypełnił się czas i przybliżyło się Królestwo Boże, upamiętajcie się i wierzcie ewangelii.

Tego Jezus nie uczynił wcześniej. To nie było jeszcze zwiastowane powołanym uczniom np.: Piotrowi. Dlaczego? Bo nie nadeszła jeszcze właściwa pora. Stara służba nie została oddzielona od nowej. Dopiero wtedy gdy Jan został uwięziony rzekł do Szymona i Andrzeja:

Ew. Marka 1:16-18 A przechodząc nad Morzem Galilejskim, ujrzał Szymona i Andrzeja, brata Szymona, którzy zarzucali sieci w morze; byli bowiem rybakami. I rzekł do nich Jezus: Pójdźcie za mną, a sprawię, że staniecie się rybakami ludzi. I zaraz porzucili sieci, i poszli za nim.

To był moment KAIROS - moment pochwycenia do tego aby Boże Królestwo było ustanawiane - Królestwo mocy i chwały. Celem tego nawrócenia jest to, aby plon przyszłego żniwa był obfity.

'Stosowna (właściwa) pora', to test naszego posłuszeństwa i  wierności wobec Boga:

Tego typu doświadczenia przychodzą w najmniej spodziewanym momencie. Czujemy się wtedy zagubieni i nieprzygotowani. Zazwyczaj chcemy najpierw załatwić naszą sprawę, a Bożym wezwaniem zajmujemy się w drugiej kolejności lub całkowicie o nim zapominamy:

Łukasza 14:16-21 A On mu rzekł: Pewien człowiek przygotował wielką wieczerzę i zaprosił wielu. I posłał swego sługę w godzinę wieczerzy, aby powiedział zaproszonym: Przyjdźcie, bo już wszystko gotowe. I poczęli się wszyscy jeden po drugim wymawiać. Pierwszy mu rzekł: Kupiłem pole i muszę pójść je zobaczyć; proszę cię, miej mię za wytłumaczonego. A drugi rzekł: Kupiłem pięć par wołów i idę je wypróbować; proszę cię, miej mię za wytłumaczonego.  A inny rzekł: Żonę pojąłem i dlatego nie mogę przyjść.  A gdy wrócił sługa, doniósł o tym panu swemu. Wtedy gospodarz rozgniewał się i rzekł do sługi swego: Wyjdź prędko na place i ulice miasta i sprowadź tutaj ubogich i ułomnych, i ślepych, i chromych.

Dlatego w świetle tego co napisałem wyżej poniższy fragment Słowa Boże brzmi wymowniej:

Hebrajczyków 3:15 Gdy się powiada: Dziś, jeśli głos jego usłyszycie, nie zatwardzajcie serc waszych, jak podczas buntu.

Na zakończenie daję pod rozwagę kolejne fragmenty Słowa Bożego!

Rzymian 6:16 Czyż nie wiecie, że jeśli się oddajecie jako słudzy w posłuszeństwo stajecie się sługami tego, komu jesteście posłuszni, czy to grzechu ku śmierci, czy też posłuszeństwa ku sprawiedliwości?

Hebrajczyków 4:11 Starajmy się tedy usilnie wejść do owego odpocznienia, aby nikt nie upadł, idąc za tym przykładem nieposłuszeństwa.

1Sm 15:23 Gdyż nieposłuszeństwo jest takim samym grzechem, jak czary, a krnąbrność, jak bałwochwalstwo i oddawanie czci obrazom. Ponieważ wzgardziłeś rozkazem Pana, więc i On wzgardził tobą...


Niech Was Bóg błogosławi!  Pastor  
? 2010 - 2016 ZibiRUT, Brama Nadziei Lublin, Poland

*** Musisz mieć uprawnienia, aby to skomentować! ***

Komentarz wspierany przez CComment