Archiwalna pieczątka KChWE

* USTAWA z dn. 17 maja 1989, Art. 35 - o gwarancjach wolności sumienia i wyznania (Dz.U. Nr 26 poz. 319);

* USTAWA z dnia 26 czerwca 1997 r. - o zmianie ustawy o gwarancjach wolności sumienia i wyznania oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. z dnia 15 maja 1998 r.).

 
   

Historyczna Decyzja Ministerialna po 1945 r

  • Minister, Administracji Publicznej Departament Wyznań decyzja z dnia 27 VI 1946 r. L. Dz.V.W.Ch. 2984/46

 


Decyzje Ministerialne od 1988 r.

  • Po reorganizacji Z.K.E. z dniem 1 lutego 1988 r., KChWE został zarejestrowany decyzją NK-803/46/1/88 przez Ministra – Kierownika Urzędu ds. wyznań do rejestru stowarzyszeń i związków religijnych pod pozycją 30.
  • Minister, Szef Urzędu Rady Ministrów decyzją W-11-803/46/1/90 z dn. 31.01.1990 wykreślił KChWE z dotychczasowego rejestru i wpisał go do rejestru kościołów i innych związków wyznaniowych w dziale A pod poz. 25.
  • Minister, Szef Urzędu Rady Ministrów decyzją W/DG/3612/25/94 z dn. 18.01.1994 zatwierdził zmiany w statucie KChWE oraz zmiany w rejestrze kościołów i innych związków wyznaniowych w dziale A pod poz. 25.
  • Decyzją W.R. /3612-25/24/98/HG z dn. 22.04.1998 r. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji zatwierdził zmiany w statucie KChWE oraz zmiany w rejestrze kościołów i innych związków wyznaniowych w dziale A pod poz. 25.
  • Decyzją DWRMNiE-6722-139-25/06/AC z dn. 15 listopada 2006 r. , Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji zatwierdził nowy Statut KChWE.
  • Decyzją DWRMNiE-WROOA-6722-141/11/12 z dn. 13 kwietnia 2012 r. , Minister Administracji i Cyfryzacji zatwierdził nowy Statut KChWE.
  • Decyzją DWRMNiE-WROOA-6536-45/2016 z dn. 9 września 2016 r. , Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji zatwierdził nowy Statut KChWE.

   KChWE - czytaj. Kościół Chrześcijan Wiary Ewangelicznej