Kim jesteśmy?

'Brama Nadziei' jest zielonoświątkową wspólnotą ewangeliczną, działającą w ramach Kościoła Chrześcijan Wiary Ewangelicznej w Polsce.

Czytaj więcej ->>...

Zasady wiary

ZASADY WIARY KChWE w POLSCE

I. O BOGU II. PISMO ŚWIĘTE; III. JEZUS CHRYSTUS; IV. DUCH ŚWIĘTY; V. STWORZENIE; VI. OPATRZNOŚĆ BOŻA; VII. O GRZECHU; VIII. O ODKUPIENIU RODZAJU LUDZKIEGO; IX. O CHRZCIE W DUCHU ŚWIĘTYM; X. O KOŚCIELE XI. SŁUDZY ZBORU; XII. O CHRZCIE I WIECZERZY PAŃSKIEJ; XIII. O STOSUNKU DO WŁADZY PAŃSTWOWEJ; XIV. O MAŁŻEŃSTWIE; XV. O UZDROWIENIU CHORYCH; XVI. WYDARZENIA OSTATECZNE.

Kościół Chrześcijan Wiary Ewangelicznej wyznaje wiarę w nieomylność kanonicznej całości Pisma Świętego jako Słowa Bożego,

 • w Trójjedynego Boga: Ojca i Syna, i Ducha Świętego,
 • w Synostwo Boże Jezusa poczętego z Ducha Świętego, narodzonego z dziewicy Marii,
 • w Jego śmierć na krzyżu za grzechy świata i zmartwychwstanie w ciele,
 • w Jego wniebowstąpienie i powtórne przyjście,
 • w chrzest w Duchu Świętym z manifestacją darów,
 • w uzdrowienie chorych przez wiarę w zbawcze dzieło Jezusa Chrystusa,
 • w wieczne życie dzieci Bożych i wieczne potępienie grzeszników.
Czytaj więcej ->>...

W co wierzymy?

 • Pismo Święte jest największym i jedynym autorytetem, fundamentem naszej wiary i przewodnikiem w codziennym życiu zgodnym z wolą Bożą (2 Tym. 3,16).
 • Jako Zbór utożsamiamy się z tą częścią kościoła powszechnego, którego głową i najwyższą władzą jest sam Pan Jezus Chrystus (Ef. 1,22).
 • Czcimy Boga Ojca, Syna Bożego - Jezusa Chrystusa i Ducha Świętego (Ew. Mat. 28,19).
 • Zbawienie wieczne jest dane każdemu, kto narodził się na nowo (Ew. Jana 3,3), czyli przyjął przez akt wiary Jezusa Chrystusa jako swojego osobistego Zbawiciela (Rz. 10,9)
Czytaj więcej ->>...

Podstawa prawna KChWE

Archiwalna pieczątka KChWE

* USTAWA z dn. 17 maja 1989, Art. 35 - o gwarancjach wolności sumienia i wyznania (Dz.U. Nr 26 poz. 319);

* USTAWA z dnia 26 czerwca 1997 r. - o zmianie ustawy o gwarancjach wolności sumienia i wyznania oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. z dnia 15 maja 1998 r.).

 
   

Czytaj więcej ->>...

Wsparcie dla Bramy Nadziei i Eklezji

Jeżeli pragniesz wspierać Bramę Nadziei w Lublinie lub Wspólnotę Eklezja w Janowie Lubelskim w celach działalności i wizji ich realizacji, to proponujemy przekazanie darowizny poprzez:

Przelew bankowy na rzecz "Brama Nadziei"

Krajowy

Podajemy aktualny numer konta, na które można wpłacić lub przelać darowiznę (ofiarę):

Nazwa skrócona:
 
KChWE Zbór Brama Nadziei
Pełna nazwa:
 
 
Kościół Chrześcijan Wiary Ewangelicznej
Zbór BRAMA NADZIEI w Lublinie
Adres: ul. Jodłowa 28
Miasto/Kraj: LUBLIN, POLSKA
 new logo zubrBankPekao2 Bank PEKAO S.A. 21 1240 2470 1111 0010 6323 1473
Tytułem: Darowizna (ofiara) na cele kultu religijnego.
Czytaj więcej ->>...