Spis treści

Współczesna historia

W oparciu o grupę lubelskę, wraz ze zborami i placówkami powstałymi w wyniku jej działalności ewangelizacyjno-misyjnej, wznowił działalność obecny (po reorganizacji ZKE z dniem 1 lutego 1988 roku) Kościół Chrześcijan Wiary Ewangelicznej (w skrócie KChWE) z siedzibą w Lublinie, który został zarejestrowany na podstawie decyzji wydanej dn. 1.02.1988 r. przez Ministra - Kierownika Urzędu d/s wyznań dr Władysława Lorenca NK-803/46/1/88 i wpisany do rejestru stowarzyszeń i związków religijnych pod pozycją 30. Minister, Szef Urzędu Rady Ministrów decyzją nr W-11-803/46/1/90 z dn. 10.01.1990 r. wykreślił Kościół Chrześcijan Wiary Ewangelicznej z dotychczasowego rejestru stowarzyszeń i związków religijnych i wpisał go do rejestru kościołów i innych związków wyznaniowych w dziale A pod poz. 25.

Obradujący w marcu 1988 roku Synod Kościoła Chrześcijan Wiary Ewangelicznej wybrał Naczelną Radę Kościoła, na której czele - jako prezbiter naczelny Kościoła i przewodniczący Rady Kościoła - stanął Władysław Rutkowski. Po śmierci Władysława Rutkowskiego w styczniu 1990 roku tymczasowo pełnienie obowiązków Prezbitera Naczelnego powierzono Krzysztofowi Czechowskiemu (z Radomia), do czasu nowego Synodu.

Gruntowną zmianę strukturalną Kościoła przyniósł Synod obradujący w Lublinie pod koniec 1992 roku. Opracowano zasady wiary, nowy statut z prawem wewnętrznym Kościoła, powołano Kolegium Pastorów, Naczelną Radę Kościoła (od Synodu obradującego w 1996 r. funkcjonuje Kancelaria Kościoła) i wybrano nowego Prezbitera Naczelnego Edwarda Rutkowskiego oraz uwłaszczono poszczególne Zbory. 

W końcu, dn. 24 listopada 2001 r. odbył się Synod KChWE, który wybrał nowe władze Kościoła. Prezbiterem Naczelnym został Andrzej Jeziernicki. Jego zastępcami zostali Leszek Kotulski (z Włoszczowy) i Jerry Dean (z Gdyni). Rzecznikiem prawno-finansowym wybrano Witolda Zamkowskiego (z Radomia). Przeniesiono także siedzibę władz Kościoła z Lublina do Kielc.

Na wspomnianym Synodzie wyznaczono również kierunki rozwoju KChWE na najbliższe lata. Rozwój Kościoła (powstawanie nowych zborów) ma odbywać się woparciu o zbory-matki, tzn. zbory silne mają opiekować się zborami słabymi. Kolejnym ważnym polem do działania dla nowych władz KChWE było uregulowanie spraw prawno-organizacyjnych Kościoła oraz działalność na rzecz współpracy z innymi ugrupowaniami ewangelicznymi w Polsce. Wyrazem tego jest akces KChWE do Aliansu Ewangelicznego, którego celem jest zapewnienie współpracy pomiędzy poszczególnymi Kościołami ruchu ewangelicznego.

Na Synodzie w dn. 18 listopada 2003 r. wybrano władze Kościoła. Prezbiterm Naczelnym ponownie wybrano Andrzeja Jeziernickiego, na zastępców wybrano Tomasza Mańko (z Radzynia Podlaskiego) oraz Tomasza Majdyło (z Gdańska). Synod w 2006 r. nie przyniósł żadnych zmian personalnych. Uchwalono natomiast nowy statut i akces KChWE do Aliansu Ewangelicznego, którego celem jest zapewnienie współpracy pomiędzy poszczególnymi Kościołami ruchu ewangelicznego.

Obecnie w Polsce Kościół Chrześcijan Wiary Ewangelicznej liczy ok.30 Zborów, skupiając około 1000 wiernych.


Oprac. Kancelaria Zboru