ojciec płaszczW tym artykule chciałbym opowiedzieć o pewnym wycinku złożonych relacji braterskich w rodzinie Jakuba, którego Bóg nazwał Izraelem oraz o wyjątkowym darze, przygotowanym przez niego dla syna. Spośród 11 swoich synów pokochał najbardziej najmłodszego Józefa (dwunasty, Benjamin wówczas jeszcze się nie urodził).

Dlatego też w tym doczesnym wzdychamy, pragnąc przyoblec się w domostwo nasze, które jest z nieba,(3) jeśli tylko przyobleczeni, a nie nadzy będziemy znalezieni.(4)Dopóki bowiem jesteśmy w tym namiocie, wzdychamy, obciążeni, ponieważ nie chcemy być zewleczeni, lecz przyobleczeni, aby to, co śmiertelne, zostało wchłonięte przez życie. (5)A tym, który nas do tego właśnie przysposobił, jest Bóg, który nam też dał jako rękojmię Ducha.(2Kor 5:2-5)

 


cz. 1
PŁASZCZ (SUKNIA) JÓZEFA

Jest obrazem miłości, jaką Bóg Ojciec żywi do swojego ukochanego Syna. Nie wstydzi się Go wobec wszystkich i nie ukrywa swoich uczuć do Niego. Pamiętamy, jak podczas chrztu Jezusa, Bóg Ojciec ogłaszał światu:

Mat 3:17 I oto rozległ się głos z nieba: Ten jest Syn mój umiłowany, którego sobie upodobałem.

Józef różnił się bardzo od swoich braci. Kochał być blisko ojca i dorastać w jego obecności. Myślę, że cieszył się tym każdego dnia tym mocniej im bardziej rozwijała się jego świadomość. Kochał być posłuszny i oddany swojemu ojcu. Wiernie wykonywał wszelkie zlecone mu zadania. Pozostali jego bracia również pozostawali pod władzą swojego ojca, ale nie pragnęli jego obecności jak Józef. Kochali również niezależność i wolność. Przyzwyczaili się do życia z dala od ojcowskich oczu! Prawdopodobnie nie znieśliby jego ciągłych korekt i napomnień. Opis losów rodziny Jakuba pozwalają wysnuć wniosek, że pozostali bracia nie kochali Boga tak jak Józef, który miał z Nim bliskie relacje. Bóg miłował Józefa, widział szczerość jego serca i przemawiał do niego przez sny. Józef odpowiedział na Boże wezwanie do prowadzenia świętego, oddzielonego życia dla Niego. Objawił mu więc przyszłą chwałę i wywyższenie, jakie dostąpi w niedługiej przyszłości. Zakrył przed nim jedynie zagrożenia, utrapienia i beznadziejność, które poprzedzą cudowną obietnicę. Ten szczery i ufny młodzieniec przeżył swój największy cios i dramat, gdy zderzył się z brutalnością i nikczemnością zeświecczałych, i zazdrosnych braci.

Za nim te ciosy spadły na Józefa, jego ojciec przygotował mu wspaniałą niespodziankę. Sprawił mu długą szatę ? płaszcz z rękawami:

1Moj 37:3 A Izrael kochał Józefa najbardziej ze wszystkich synów swoich, ponieważ urodził mu się na starość. Sprawił mu też długą szatę z rękawami (sprawił mu suknią rozmaitych farb ? B.Gdańska; coat (płaszcz) of many colors ?Word English Biblie). 

Jego bracia widzieli, że ojciec pokochał go bardziej od nich. A płaszcz w którym paradował pupilek ojca, przelał czarę goryczy i rozłościł ich najbardziej. Wiecie, co się stało? Znienawidzili go! Biblia powiada, że nie umieli się zdobyć na jakiekolwiek dobre słowo dla niego (w.4).

Tymczasem, Józef był posłuszny Ojcu, gdy ten wysyłał go na pastwiska, do pomocy braciom, którzy doglądali i wypasali rodzinne stada. Do tej pory, umiłowany syn Jakuba, żył sobie beztrosko w obecności ojca i matki. Jednak w zderzeniu z rzeczywistym stanem duchowym i emocjonalnym swoich braci czuł się z nimi bardzo źle. Słyszał, bowiem złe rzeczy, które mówiono o nich i sam je doświadczał. W swojej szczerości relacjonował to wiernie Jakubowi.

Rodzaju 37:2 A oto dzieje rodu Jakuba: Gdy Józef miał siedemnaście lat i był jeszcze chłopcem, pasał trzodę z braćmi swymi, z synami Bilhy i z synami Zylpy, żony ojca swego. I donosił Józef ojcu ich, co o nich mówiono złego.

Ojciec na pewno był tym przybity. Przecież jego synowie otrzymali od Boga kilkukrotne wezwanie do świętości i oddzielenia:
1. Pierwsze wezwanie do świętości dla synów Jakuba.

Pierwszy raz w Sychem, kiedy po powrocie z tułaczki zbudowali Bogu ołtarz i złożyli wyznanie wiary:

1Moj 33:19-20 kupiwszy za sto srebrników od synów Chamora, ojca Sychema, część pola, na którym rozbił swój namiot. 20  Tam też postawił ołtarz i nazwał go: Bóg jest Bogiem Izraela.
Nie dotrzymali Bogu wierności. Kiedy ich siostra Diana, została porwana i zgwałcona przez lokalnego syna księcia, Chiwwitę. Zemścili się na mieszkańcach mordując wszystkich mężczyzn w Sychem (por. 1Moj 33,25-31). Jakub poczuł się pohańbiony przez swoich synów wśród Kananejczyków i musiał stamtąd uchodzić.

2. Drugie wezwanie do świętości dla synów Jakuba.

Za drugim razem, Bóg nakazał Jakubowi, aby udał się wraz z rodziną do Betelu. Zbudował Bogu ołtarz i nakazał wszystkm odnowę i oczyszczenie. Zauważył bowiem, że jego uczniowie znikczemnieli i popełniali bałwochwalstwo wnosząc do Bożego obozu pogańskie bożki. Jakub dał im wyraźny rozkaz ? usuńcie cudzych bożków, oczyśćcie się i zmieńcie swoje szaty. Innymi słowy wprowadziliście do Bożego obozu świeckie, pogańskie zwyczaje i wartości.

Jakub oznajmił swoim synom: Pokalaliście swoje szaty i staliście się brudni z powodu waszych grzechów i upadków. Najwyższy czas z tym skończyć. Musicie zdjąć swoje szaty (tzn odrzucić te złe wartości, które przylgnęły do waszego serca i umysłu). Moi synowie, Bóg nas wzywa do odnowy moralnej i duchowej, do odnowy serca i umysłu. Synowie poddali się woli Jakuba, ale zewnętrznie. Nie pokutowali szczerze, dlatego ich serca nie zostały przemienione. Co, prawda zmienili swoje cielesne szaty, ale ich brudne szaty duchowe nie zostały zmienione! 

1Moj 35:1-7 Potem rzekł Bóg do Jakuba: Wstań, idź do Betelu i osiądź tam. Zbuduj tam ołtarz Bogu, który ci się ukazał, gdy uciekałeś przed Ezawem, bratem swoim. 2  Wtedy rzekł Jakub do swej rodziny i do wszystkich, którzy z nim byli: Usuńcie obcych bogów spośród siebie, oczyśćcie się i zmieńcie szaty wasze! 3  Wstawszy bowiem, pójdziemy do Betelu. Tam zbuduję ołtarz Bogu, który mię wysłuchał w dniu niedoli mojej i był ze mną w drodze, którą odbyłem. 4  I oddali Jakubowi wszystkich obcych bogów, których mieli, i kolczyki, które mieli w uszach, Jakub zaś zakopał je pod dębem koło Sychemu. 5  A gdy wyruszyli, przyszedł od Boga strach na miasta okoliczne, tak że nikt nie ścigał synów Jakuba. 6  I przyszedł Jakub do Luz, które jest w ziemi kanaanejskiej, to jest do Betelu, on i wszyscy jego ludzie. 7  I zbudował tam ołtarz, i nazwał to miejsce El-Betel.

Bóg przyznał się do takiej postawy Jakuba i dał mu ochronę przed mścicielami za zło swoich synów w Sychem, a w samym Betelu objawił mu się ponownie: 

1Moj 35:9-11 I znów ukazał się Bóg Jakubowi, gdy wracał z Paddan-Aram, i błogosławił mu. 10  I rzekł do niego Bóg: Imię twoje jest Jakub; lecz odtąd nie będziesz się nazywał Jakub, ale imię twoje będzie Izrael. I nazwał go imieniem Izrael. 11  Potem rzekł do niego Bóg: Jam jest Bóg Wszechmogący! Rozradzaj się i rozmnażaj się. Od ciebie pochodzić będzie naród, a nawet mnóstwo narodów, i królowie wywodzić się będą od ciebie. 

Pomimo Bożego wezwania, 10 braci Józefa pozostało w swoim buncie. Byli pełni nienawiści, zazdrości i sporu. Jedynie Józef odpowiedział na Boże wezwanie. Jego serce było szczere, szlachetne i wierne. Jako 17 latek odpowiedział na wezwanie Ducha Świętego i wybrał Boga. Wierzę, że Jakub to dostrzegł i jeszcze bardziej przylgnął do Józefa.

O ile miłość Jakuba do Józefa jest obrazem miłości Boga Ojca do swojego umiłowanego Syna, Jezusa Chrystusa, to miłość Józefa do swojego Ojca oraz Boga jest ilustracją wiernego chrześcijanina, dziecka Bożego, który odpowiada na wezwanie Bożego Ducha do odnowy moralnej i duchowej ludu Bożego.

Bóg wyjaśnia w ks. Zachariasza istotę wymiany brudnych szat duchowych i obleczenia się w szaty odświętne:

Zach 3:1-10 Potem ukazał mi Jozuego, arcykapłana, stojącego przed aniołem Pana i szatana stojącego po jego prawicy, aby go oskarżać. 2  Wtedy anioł Pana rzekł do szatana: Niech cię zgromi Pan, szatanie, niech cię zgromi Pan, który obrał Jeruzalem! Czyż nie jest ono głownią wyrwaną z ognia? 3  A Jozue był ubrany w szatę brudną i tak stał przed aniołem. 4  A ten tak odezwał się i rzekł do sług, którzy stali przed nim: Zdejmijcie z niego brudną szatę! Do niego zaś rzekł: Oto ja zdjąłem z ciebie twoją winę i każę cię przyoblec w szaty odświętne. 5  Potem rzekł: Włóżcie mu na głowę czysty zawój! I włożyli mu na głowę czysty zawój, i przyoblekli go w szaty. A anioł Pana stał przy tym. 6  Potem dał anioł Pana uroczystą obietnicę Jozuemu: 7  Tak mówi Pan Zastępów: Jeżeli będziesz chodził moimi drogami i będziesz pilnował mojego porządku, będziesz zawiadywał moim domem oraz strzegł moich dziedzińców, dam ci dostęp do tych, którzy tu stoją. 8  Słuchaj więc, arcykapłanie Jozue, ty i twoi towarzysze, którzy siedzą przed tobą. Są oni mężami dobrej zapowiedzi, że oto Ja przywiodę swego sługę, Latorośl. 9  Bo oto na kamieniu, który położyłem przed Jozuem - a na jednym kamieniu jest siedem oczu - wyryję napis - mówi Pan Zastępów - i jednego dnia zmażę winę tej ziemi. 10  W owym dniu - mówi Pan Zastępów - będziecie zapraszali jeden drugiego pod winną latorośl i pod drzewo figowe.

W czasach ostatecznych, wrażliwi na Ducha Świętego chrześcijanie chętnie porzucą wszystkie swoje bożki (tzn). to wszystko w co się uwikłaliśmy, co zajęło nasze serca i czas, i przez co utraciliśmy pierwszą miłość i żarliwość dla Boga, i pokochają Jezusa jak nigdy dotąd.

(wkrótce cz.2 )


cz.2
Duchowe obleczenie

W rezultacie przykrych doświadczeń ze swoimi starszymi synami, Jakub sprawił najmłodszemu wspaniały wzorzysty (B.J.Wujka) płaszcz, w wielokolorowe pasy (B.P.Now.Świata). Podczas chrztu wodnego Pan Jezus został obleczony Duchem Świętym. Gdy to zobaczył Bóg Ojciec, nie mógł się powstrzymać i wykrzyknął: 

Mat 3:17 ? Ten jest Syn mój umiłowany, którego sobie upodobałem.

Bóg ma upodobanie w posłuszeństwie Bożego sługi i zawsze wynagradza za wierność: 

1Sam 15:22 Samuel odpowiedział: Czy takie ma Pan upodobanie w całopaleniach i w rzeźnych ofiarach, co w posłuszeństwie dla głosu Pana? Oto: Posłuszeństwo lepsze jest niż ofiara, a uważne słuchanie lepsze niż tłuszcz barani.
Izj 62:11 Oto Pan ogłosił aż po krańce ziemi: Powiedzcie córce syjońskiej: Oto nadchodzi twoje zbawienie, oto jego zapłata idzie z nim, a jego nagroda jest przed nim
Hbr 11:6 Bez wiary zaś nie można podobać się Bogu; kto bowiem przystępuje do Boga, musi uwierzyć, że On istnieje i że nagradza tych, którzy go szukają.

Kiedy Bóg wyratował Dawida z ręki Saula, ten złożył Mu hołd i cudowne świadectwo: 

2Sam 22:1 Gdy Pan wyrwał Dawida z ręki wszystkich jego nieprzyjaciół i z ręki Saula, przemówił on przed Panem słowami następującej pieśni:
2Sam 22:21-25 Wynagradza mnie według sprawiedliwości mojej, Według czystości rąk moich odpłaca mi. 22  Albowiem strzegłem dróg Pańskich I nie odszedłem, grzesząc, od Boga mojego. 23  Gdyż wszystkie prawa jego mam przed oczyma, A od przykazań jego nie odstąpiłem 24  I byłem bez winy wobec niego, Wystrzegałem się wszelkiego grzechu. 25  Dlatego Pan odpłaca mi według sprawiedliwości mojej, Według czystości mojej, która wobec niego obowiązuje.
2Sam 22:26-29 Z łaskawym postępujesz łaskawie, Z mężem nienagannym nienagannie, 27  Ze szczerym postępujesz szczerze, Z przewrotnym surowo. 28  Lud uciśniony wybawiasz, Oczy wyniosłych poniżasz, 29  Gdyż ty jesteś pochodnią moją, Panie, Pan rozjaśnia ciemność moją.

O czym jest tu mowa? O 'Ojcowskim płaszczu', który jest obrazem oblekania wiernych Bożych dzieci płaszczem Bożej sprawiedliwości. Jest to duchowe wywyższenie wobec innych. Bóg otacza szczególną przychylnością tych, którzy całym sercem służą Bogu i całkowicie mu się oddali. Po prostu, Bóg przyodziewa swoich ludzi: 

Izj 61:10 Bardzo się będę radował z Pana, weselić się będzie moja dusza z mojego Boga, gdyż oblókł mnie w szaty zbawienia, przyodział mnie płaszczem sprawiedliwości jak oblubieńca, który wkłada zawój jak kapłan, i jak oblubienicę, która zdobi się we własne klejnoty.

Józef otrzymał szatę, która wyróżniała go spośród jego braci. Wkrótce jednak miało się okazać jak wiele będzie go kosztowała. To jakby przez nią stracił społeczność z braćmi, to jakby przez nią został odrzucony i wyszydzony. Najgorsze jest to, że to jego bracia zgotowali mu ten okrutny los. U podstaw tej śmiertelnej nienawiści jest zazdrość: 

1Moj 37:11 Wtedy zazdrościli mu bracia, lecz ojciec jego zachował to słowo w pamięci.
Dzisiaj jest podobnie, w domu Bożym pomiędzy chrześcijanami jest obecna zazdrość, która prowadzi nawet do nienawiści. Przyjrzyjmy się przykładowi z Dz. Ap. Od zawsze domem Bożym była Świątynia w Jerozolimie, która ilustruje Boży kościół. W tym czasie zarządzała nią Rada Najwyższa. Właśnie miała wydać wyrok w sprawie Szczepana:

Dz.Ap. 6:15 A gdy wszyscy, którzy zasiadali w Radzie Najwyższej, utkwili w nim wzrok, ujrzeli jego oblicze niby oblicze anielskie.

Wspomnę nowotestamentową postać bohaterskiego Szczepana, gdy przywódcy religijni zobaczyli jego obleczenie 'Bożym płaszczem' sprawiedliwości i obecności Ducha Świętego. Kiedy usłyszeli jego świadectwo ? wściekli się i zabili go: 

Dz.Ap.7:54-60 A słuchając tego, wpadli we wściekłość i zgrzytali na niego zębami. 55  On zaś, będąc pełen Ducha Świętego, utkwiwszy wzrok w niebo, ujrzał chwałę Bożą i Jezusa stojącego po prawicy Bożej 56  i rzekł: Oto widzę niebiosa otwarte i Syna Człowieczego stojącego po prawicy Bożej. 57  Oni zaś podnieśli wielki krzyk, zatkali uszy swoje i razem rzucili się na niego. 58  A wypchnąwszy go poza miasto, kamienowali. Świadkowie zaś złożyli szaty swoje u stóp młodzieńca, zwanego Saulem. 59  I kamienowali Szczepana, który się modlił tymi słowy: Panie Jezu, przyjmij ducha mego. 60  A padłszy na kolana, zawołał donośnym głosem: Panie, nie policz im grzechu tego. A gdy to powiedział, skonał.


Ofiara, jaką poniósł Józef z powodu ojcowskiego płaszcza, ma miejsce w życiu wielu dzieci Bożych, którzy otoczeni są cielesnym wierzącymi w cielesnych kościołach. Nie chcą już rozmawiać o wieczności, szukać oblicza i bojaźni Bożej. W zamian, mają upodobanie w cielesnych sprawach, które ich zdominowały. Natomiast prawdziwie szukający Pana, stają się 'znienawidzeni' przez swoich braci. Z zazdrości i zawiści będą z ciebie szydzić, znajdą i ujawnią wszelkie twoje stare błędy, a jak ich nie znajdą to wymyślą, byleby wrzucić cię do dołu jak Jeremiasza i sprzedać katom w niewolę jak Józefa, lub zwiącać jak Samsona i wydać na śmierć Filistynom (świeckim sędziom sprawiedliwości). 

Pan Jezus kiedy został ochrzczony w wodzie i zstąpił na niego Duch Świętego, udał się za Jego sprawą na pustynię. Stoczył tam z szatanem wielki bój o swoją tożsamość, wiarę i powołanie. Pozostał jednak wierny Bogu Ojcu, przeszedł przez sąd, krzyż i śmierć, ale wytrwał do końca i zwyciężył: 

Flp 2:6-11 który chociaż był w postaci Bożej, nie upierał się zachłannie przy tym, aby być równym Bogu, 7  lecz wyparł się samego siebie, przyjął postać sługi i stał się podobny ludziom; a okazawszy się z postawy człowiekiem, 8  uniżył samego siebie i był posłuszny aż do śmierci, i to do śmierci krzyżowej. 9  Dlatego też Bóg wielce go wywyższył i obdarzył go imieniem, które jest ponad wszelkie imię, 10  aby na imię Jezusa zginało się wszelkie kolano na niebie i na ziemi, i pod ziemią 11  i aby wszelki język wyznawał, że Jezus Chrystus jest Panem, ku chwale Boga Ojca.

Czy pamiętacie? Co pozostawił Eliasz Elizeuszowi, gdy go zabrał Bóg? Płaszcz! 

2Krl 2:12-15 Elizeusz zaś, widząc to, zawołał: Ojcze mój, ojcze mój, rydwanie Izraela i jego konnico! I już go nie zobaczył. Pochwycił tedy swoje szaty, rozdarł je na dwie części, 13  i podniósł płaszcz Eliasza, który zsunął się z niego, zawrócił i stanął nad brzegiem Jordanu. 14  Następnie wziął płaszcz Eliasza, który zsunął się z niego, uderzył nim wodę i rzekł: Gdzie jest Pan, Bóg Eliasza? Również gdy on uderzył wodę, rozstąpiła się ona w jedną i drugą stronę i Elizeusz przeszedł. 15  A gdy to zobaczyli z przeciwka uczniowie proroccy z Jerycha, rzekli: Duch Eliasza spoczął na Elizeuszu. Wyszli więc na jego spotkanie i pokłonili mu się aż do ziemi,

Elizeusz wziął płaszcz Eliasza i od tego momentu Duch Eliasza spoczął na nim. W rzeczywistości Elizeusz został w nowy sposób obleczony płaszczem Ducha Świętego, który wyróżniał poprzednio Eliasza szczególnym namaszczeniem i mocą Bożą. Elizeusz rozdarł swoje szaty na dwie części. Pozostał mu więc tylko płaszcz Eliasza. Kiedy Bóg zabrał Eliasza, Elizeusz poczuł się koszmarnie. Był teraz sam. Nie czuł Bożej obecności i mocy jak poprzednio. Znalazł się na chwilę w dolinie zwątpienia, ale uchwycił się Bożej obietnicy i wziął płaszcz swojego duchowego Ojca, jakim był do tej pory Eliasz i zaczął poruszać się w większym namaszczeniu i mocy Bożej. 

W obliczu Bożej obecności przejawiającej się wokół Skrzyni Przymierza, król Dawid nie mógł pozostać w swoich szatach królewskich. Królewskie szaty i chwała człowieka nie mogła konkurować z chwałą Bożej obecności. Dawid został złamany dla chwały Bożej. Dlatego rozebrał się  przed Bogiem ze swojej godności i chwały, ale założył efod, bez którego żaden kapłan nie mógł stanąć przed Bożym obliczem, i zaczął wielbić Go z całego serca:

2Sam 6:14 Tańczył też Dawid z całej siły przed Panem, odziany zaś był w lniany efod.

Jego żona wzgardziła nim za to, że się obnażył przed ludem i nazwała go lekkoduchem. W odpowiedzi, Bóg zamknął jej łono i do śmierci pozostała bezdzietna: 

2 Sam 6:20-23 Gdy Dawid powrócił do domu, aby pobłogosławić swój dom, wyszła na jego spotkanie Michal, córka Saula, i rzekła: Jakże wspaniale zachował się dziś król izraelski, który obnażył się dzisiaj na oczach niewolnic swoich wojowników, jak obnaża się chyba tylko jakiś lekkoduch. 21  A Dawid rzekł do Michal: To przed Panem tańczyłem, przed Panem, który wybrał raczej mnie niż twojego ojca i niż cały jego dom, aby ustanowić mnie księciem nad ludem Pańskim, 22  a choćbym jeszcze bardziej się poniżył niż tym razem i stał się w twoich oczach godnym pogardy, to jednak u tych niewolnic, o których mówiłaś, będę poważany. 23  A Michal, córka Saula, nie miała dzieci aż do dnia swojej śmierci.

Dawid od swoich szat królewskich wolał kapłański efod.  

Oto jest pytanie: Jaki strój wolisz, gdy idziesz na spotkanie z Bogiem? 

Może bardziej pociągają cię szaty swojego dorobku, dobrodziejstwa, chwały i pozycji, jaką osiągnąłeś wśród ludzi, w szkole, na studiach, w kościele lub w pracy. Wszyscy cię chwalą i podziwiają. Czujesz się świetnie, wolny od problemów i udręki innych chrześcijan. Po prostu mówisz: mam powodzenie i Boże błogosławieństwo.(?!)

Uważaj! Bóg ostrzega Cię! Tak, jak ostrzegł laodycejski kościół: 

Obj 3:14-18 A do anioła zboru w Laodycei napisz: To mówi ten, który jest Amen, świadek wierny i prawdziwy, początek stworzenia Bożego: 15  Znam uczynki twoje, żeś ani zimny, ani gorący. Obyś był zimny albo gorący! 16  A tak, żeś letni, a nie gorący ani zimny, wypluję cię z ust moich. 17  Ponieważ mówisz: Bogaty jestem i wzbogaciłem się, i niczego nie potrzebuję, a nie wiesz, żeś pożałowania godzien nędzarz i biedak, ślepy i goły, 18  radzę ci, abyś nabył u mnie złota w ogniu wypróbowanego, abyś się wzbogacił i abyś przyodział szaty białe, aby nie wystąpiła na jaw haniebna nagość twoja, oraz maści, by nią namaścić oczy twoje, abyś przejrzał.

Bóg wzywa dzisiaj - tj. w czasach kościoła laodycejskiego, abyśmy wybrali 'ojcowski płaszcz (suknię)' Bożej sprawiedliwości i obecności Ducha Świętego, które może namaścić nasze oczy, abyśmy przejrzeli i chodzili Jego drogami.

2Ko 5:7   Gdyż w wierze, a nie w oglądaniu pielgrzymujemy.

(wkrótce cz.3 )

 

 


cz.3
Czym jest Ojcowski płaszcz?

PODSUMOWANIE:

1. Jest królewską szatą z bisioru (są to sprawiedliwe uczynki wiary); ozdobną szatą zbawienia oraz płaszczem sprawiedliwości: 

Bóg otacza szczególną przychylnością tych, którzy całym sercem służą Bogu i całkowicie mu się oddali. W dniu Pana, Jego wierni będą przyobleczeni w czysty biały bisior ? to są nasze uczynki. Po prostu, ty dostarczasz do nieba nić, a z niej (tj. twoich uczynków) szyta jest twoja szata. Ponadto, Oblubienica Jezusa, została przyobleczona w białą szatę zwycięstwa, jako świadectwo wytrwania w wierze, a o żywej wierze świadczą uczynki wiary:

Jakuba 2:18-20 Lecz powie ktoś: Ty masz wiarę, a ja mam uczynki; pokaż mi wiarę swoją bez uczynków, a ja ci pokażę wiarę z uczynków moich. 19  Ty wierzysz, że Bóg jest jeden? Dobrze czynisz; demony również wierzą i drżą. 20  Chcesz przeto poznać, nędzny człowieku, że wiara bez uczynków jest martwa?
Obj 19:7-9 Weselmy się i radujmy się, i oddajmy mu chwałę, gdyż nastało wesele Baranka, i oblubienica jego przygotowała się; 8  i dano jej przyoblec się w czysty, lśniący bisior, a bisior oznacza sprawiedliwe uczynki świętych. 9  I rzecze do mnie: Napisz: Błogosławieni, którzy są zaproszeni na weselną ucztę Baranka. I rzecze do mnie: To są prawdziwe Słowa Boże.
Obj 3:5 Zwycięzca zostanie przyobleczony w szaty białe, i nie wymażę imienia jego z księgi żywota, i wyznam imię jego przed moim Ojcem i przed jego aniołami.

Po prostu, Bóg w swojej miłości przyodziewa swoich ukochanych ludzi:

Eze 16:8-10 A gdy znowu przechodziłem koło ciebie i widziałem cię, oto nadszedł twój czas, czas miłości. Wtedy rozpostarłem nad tobą poły swojej szaty i nakryłem twoją nagość, związałem się z tobą przysięgą i zawarłem z tobą przymierze - mówi Wszechmocny Pan - i stałaś się moją. 9  I obmyłem cię wodą, spłukałem z ciebie twoją krew i pomazałem cię olejkiem. 10  Potem przyodziałem cię szatą haftowaną, nałożyłem ci sandały z miękkiej skórki, dałem ci zawój z kosztownego płótna i jedwabną zasłonę.
Izj 61:10 Bardzo się będę radował z Pana, weselić się będzie moja dusza z mojego Boga, gdyż oblókł mnie w szaty zbawienia, przyodział mnie płaszczem sprawiedliwości jak oblubieńca, który wkłada zawój jak kapłan, i jak oblubienicę, która zdobi się we własne klejnoty.

Hiob był przyodziany w płaszcz Bożej sprawiedliwości:

Hioba 29:14 przyodziewałem się w sprawiedliwość i ona mnie okrywała; moja prawość była mi jakby płaszczem i zawojem.

W 1Liście do Koryntian ap. Paweł objawia zborowi, że podczas zmartwychwstania zostaniemy przyobleczeni w nieśmiertelność:

1Kor 15:51-58 Oto tajemnicę wam objawiam: Nie wszyscy zaśniemy, ale wszyscy będziemy przemienieni 52  w jednej chwili, w oka mgnieniu, na odgłos trąby ostatecznej; bo trąba zabrzmi i umarli wzbudzeni zostaną jako nie skażeni, a my zostaniemy przemienieni. 53  Albowiem to, co skażone, musi przyoblec się w to, co nieskażone, a to, co śmiertelne, musi przyoblec się w nieśmiertelność. 54  A gdy to, co skażone, przyoblecze się w to, co nieskażone, i to, co śmiertelne, przyoblecze się w nieśmiertelność, wtedy wypełni się słowo napisane: Pochłonięta jest śmierć w zwycięstwie! 55  Gdzież jest, o śmierci, zwycięstwo twoje? Gdzież jest, o śmierci, żądło twoje? 56  A żądłem śmierci jest grzech, a mocą grzechu jest zakon; 57  ale Bogu niech będą dzięki, który nam daje zwycięstwo przez Pana naszego, Jezusa Chrystusa. 58  A tak, bracia moi mili, bądźcie stali, niewzruszeni, zawsze pełni zapału do pracy dla Pana, wiedząc, że trud wasz nie jest daremny w Panu.

Nie wypada, aby na spotkanie Pana Jezusa wyruszać nago:

Jana 21:7 Wtedy ów uczeń, którego miłował Jezus, rzekł Piotrowi: Pan jest. Szymon Piotr więc, usłyszawszy, że Pan jest, przepasał się szatą, był bowiem nagi, i rzucił się w morze;

Przed hańbą duchowej nagości ostrzegał ap. Paweł w 2Liście do Koryntian. Wskazał, że jedną z najważniejszych odpowiedzialności wierzących jest posiadanie Bożej szaty (Ojcowskiego płaszcza zbawienia) w dniu sądu Bożego:

2Kor 5:2-5 Dlatego też w tym doczesnym (chodzi o nasze ciało) wzdychamy, pragnąc przyoblec się w domostwo nasze, które jest z nieba,   3  jeśli tylko przyobleczeni, a nie nadzy będziemy znalezieni.   4  Dopóki bowiem jesteśmy w tym namiocie, wzdychamy, obciążeni, ponieważ nie chcemy być zewleczeni, lecz przyobleczeni, aby to, co śmiertelne, zostało wchłonięte przez życie.   5  A tym, który nas do tego właśnie przysposobił, jest Bóg, który nam też dał jako rękojmię Ducha.

Sam Bóg przyodziewa się w szatę światłości, sprawiedliwości jak pancerz oraz pomsty i żarliwości:

Psm 104:2 Przyodziewasz się światłością jak szatą, Niebiosa rozciągasz jak kobierzec.

(por. Hbr 1:12 i jako płaszcz je zwiniesz, jako odzienie, i przemienione zostaną; ale tyś zawsze ten sam i nie skończą się lata twoje.)

Iz 59:17 Przyoblókł się w sprawiedliwość jak w pancerz i hełm zwycięstwa włożył na swoją głowę, przyoblókł się w szatę pomsty i odział się w płaszcz żarliwości

2. Ojcowski płaszcz jest przyobleczeniem się w Chrystusa: 

Galacjan 3:27  Bo wszyscy, którzy zostaliście w Chrystusie ochrzczeni, przyoblekliście się w Chrystusa.

3. Świadectwo synostwa: 

Rzymian 8:16  Ten to Duch świadczy wespół z duchem naszym, że dziećmi Bożymi jesteśmy.

Płaszcz Jakuba dla Józefa jest obrazem oblekania wiernych Bożych dzieci płaszczem Bożej sprawiedliwości. Jest to duchowe wywyższenie wobec innych. Józef otrzymał szatę, która wyróżniała go spośród jego braci. 

Podczas chrztu wodnego Pan Jezus został obleczony Duchem Świętym. Gdy to zobaczył Bóg Ojciec, nie mógł się powstrzymać i wykrzyknął:

Mateusza 3:17 ? Ten jest Syn mój umiłowany, którego sobie upodobałem.

4. Szata synostwa wystawia ciebie na widok publiczny:

Józef otrzymał szatę, która wyróżniała go spośród jego braci. Wkrótce jednak miało się okazać jak wiele będzie go kosztowała. To jakby przez nią stracił społeczność z braćmi, to jakby przez nią został odrzucony i wyszydzony. Najgorsze jest to, że jego bracia zgotowali mu okrutny los. U podstaw tej śmiertelnej nienawiści jest zazdrość:

1Moj 37:11 Wtedy zazdrościli mu bracia, lecz ojciec jego zachował to słowo w pamięci.

Dzisiaj jest podobnie, w domu Bożym pomiędzy chrześcijanami jest obecna zazdrość, która prowadzi nawet do nienawiści.

Ofiara, jaką poniósł Józef w powodu ojcowskiego płaszcza, była zapowiedzią odrzucenia Jezusa w gronie swojej rodziny, braci i całego Izraela. Podobnie będzie w życiu wielu dzieci Bożych, którzy będą otoczeni cielesnym członkami społeczności ludu Bożego. Zostaną 'znienawidzeni' przez swoją cielesną rodzinę i otoczenie, a nawet w gronie cielesnych chrześcijan. 

Szata Bożego synostwa wzbudza zazdrość i nienawiść szatana, i jego demonów. Ponieważ sam był obleczony płaszczem chwały i dostojeństwa:

Eze 28:13-18 Byłeś w Edenie, ogrodzie Bożym; okryciem twoim były wszelakie drogie kamienie: karneol, topaz i jaspis. chryzolit, beryl i onyks, szafir, rubin i szmaragd; ze złota zrobione były twoje bębenki, a twoje ozdoby zrobiono w dniu, gdy zostałeś stworzony. 14 Obok cheruba, który bronił wstępu, postawiłem cię; byłeś na świętej górze Bożej, przechadzałeś się pośród kamieni ognistych. 15 Nienagannym byłeś w postępowaniu swoim od dnia, gdy zostałeś stworzony, aż dotąd, gdy odkryto u ciebie niegodziwość. 16 Przy rozległym swoim handlu napełniłeś swoje wnętrze gwałtem i zgrzeszyłeś. Wtedy to wypędziłem cię z góry Bożej, a cherub, który bronił wstępu, wygubił cię spośród kamieni ognistych.17 Twoje serce było wyniosłe z powodu twojej piękności. Zniweczyłeś swoją mądrość skutkiem swojej świetności. Zrzuciłem cię na ziemię; postawiłem cię przed królami, aby się z ciebie naigrawali. 18 Zbezcześciłeś moją świątynię z powodu mnóstwa swoich win, przy niegodziwym swoim handlu. Dlatego wywiodłem z ciebie ogień i ten cię strawił; obróciłem cię w popiół na ziemi na oczach wszystkich, którzy cię widzieli.

Kiedy Jezus został ochrzczony w wodzie i zstąpił na niego Duch Świętego, udał się na pustynię, prowadzony przez Bożego Ducha. Tak stoczył wielki bój z szatanem, o swoją tożsamość, wiarę i powołanie. Pozostał jednak wierny Bogu Ojcu, przeszedł przez sąd, krzyż i śmierć, ale wytrwał do końca i zwyciężył:

Flp 2:6-11 który chociaż był w postaci Bożej, nie upierał się zachłannie przy tym, aby być równym Bogu, 7  lecz wyparł się samego siebie, przyjął postać sługi i stał się podobny ludziom; a okazawszy się z postawy człowiekiem, 8  uniżył samego siebie i był posłuszny aż do śmierci, i to do śmierci krzyżowej. 9  Dlatego też Bóg wielce go wywyższył i obdarzył go imieniem, które jest ponad wszelkie imię, 10  aby na imię Jezusa zginało się wszelkie kolano na niebie i na ziemi, i pod ziemią 11  i aby wszelki język wyznawał, że Jezus Chrystus jest Panem, ku chwale Boga Ojca.

Dlatego Bóg ostrzega wierzących, szczególnie tych, którzy są pyszni i wynoszą się przed innymi, a przy tym chodzą w swoich odświętnych szatach (płaszczach). Problem polega na tym, że nie jest to szata 'ojcowska dla syna': 

Izajasza 3:16 Rzekł także Pan: Ponieważ córki syjońskie wynoszą się i chodzą dumnie z wyciągniętą szyją, i uwodzicielsko zerkają, chodząc drobnymi kroczkami i pobrzękując łańcuszkami na swoich nogach,
Izajasza 3:18-22 W owym dniu usunie Pan ozdobę: sprzączki i diademy, i półksiężyce. 19  Kolczyki, naramienniki i zasłony, 20  zawoje i łańcuszki, i wspaniałe przepaski, flakoniki i amulety, 21  pierścionki i kolczyki do nosów, 22  odświętne szaty i płaszcze, okrycia i torebki,

Jako przykład sądu mamy zapowiedź oczyszczenia splugawionej przez bałwochwalstwo i okultyzm ziemi egipskiej tak, jak pasterz czyści swój płaszcz z wszy lub robactwa: 

Jer 43:12 I wznieci ogień w świątyniach bogów Egiptu, i spali je lub uprowadzi, i oczyści ziemię egipską jak pasterz czyści swój płaszcz, a potem wyjdzie stamtąd w pokoju.

Ratunkiem dla upadłego człowieka jest włosienica pokuty zamiast dostojnego królewskiego płaszcza. Bowiem Boże serce wciąż pozostaje otwarte na miłosierdzie: 

Jonasza 3:6-10 A gdy wieść o tym doszła do króla Niniwy, wstał ze swojego tronu, zdjął swój płaszcz i oblókł się we włosiennicę, i usiadł w popiele. 7  Na polecenie króla i jego dostojników ogłoszono taki rozkaz: Ludzie i zwierzęta, bydło i owce niech nic nie jedzą, niech się nie pasą i niech nie piją wody! 8  Niech włożą włosiennice, zarówno ludzie jak i bydło, i niech żarliwie wołają do Boga, niech każdy zawróci ze swojej złej drogi i od bezprawia, własnoręcznie popełnionego. 9  A może Bóg znów się użali i odstąpi od swojego gniewu, i nie zginiemy. 10  A gdy Bóg widział ich postępowanie, że zawrócili ze swojej złej drogi, wtedy użalił się Bóg nieszczęścia, które postanowił zesłać na nich, i nie uczynił tego.

Współczesną włosiennicą pokuty jest rozdzieranie swojego serca i szczere nawrócenie się do Pana.

Joela 2:13-14 Rozdzierajcie swoje serca, a nie swoje szaty, i nawróćcie się do Pana, swojego Boga, gdyż On jest łaskawy i miłosierny, nierychły do gniewu i pełen litości, i żal mu karania! 14  Kto wie, może pożałuje i zlituje się, i pozostawi błogosławieństwo, abyście mogli składać ofiarę z pokarmów i płynów Panu, waszemu Bogu.

Tym bardziej, Bóg ma pretensje do rządzących i przewodników ludu Bożego, że krzywdzą zwykłych ludzi niesprawiedliwymi wyrokami i tym samym zrywają z nich duchowe odzienie, które otrzymali od Boga: 

Micheasza 2:8 Lecz to wy występujecie jako nieprzyjaciele mojego ludu! Niewinnego pozbawiacie odzienia, płaszcz ściągacie z tych, którzy niczego złego nie przeczuwają, jak ci, którzy wracają z wojny.

A do skrzywdzonych Jezus mówi tak: 

Mat 5:40 A temu, kto chce się z tobą procesować i zabrać ci szatę, zostaw i płaszcz.

W czasie wielkiego ucisku ludzka szata (płaszcz) własnej sprawiedliwości nie osłoni naszego życia. Innymi słowy ? nie polegajcie na swojej sprawiedliwości, ale przyobleczmy się płaszczem Bożej sprawiedliwości: 

Mat 24:15-21 Gdy więc ujrzycie na miejscu świętym ohydę spustoszenia, którą przepowiedział prorok Daniel - kto czyta, niech uważa - 16  wtedy ci, co są w Judei, niech uciekają w góry; 17  kto jest na dachu, niech nie schodzi, aby co wziąć z domu swego; 18  a kto jest na roli, niech nie wraca, by zabrać swój płaszcz. 19  Biada też kobietom brzemiennym i karmiącym w owych dniach. 20  Módlcie się tylko, aby ucieczka wasza nie wypadła zimą albo w sabat. 21  Wtedy bowiem nastanie wielki ucisk, jakiego nie było od początku świata aż dotąd, i nie będzie.

W czasie pasji Pan Jezus został rozebrany z szat i przyodziany w szkarłatny płaszcz: 

Mat 27:27-29 Wówczas żołnierze namiestnika zabrali Jezusa na zamek i zgromadzili wokół niego cały oddział. 28  I zdjęli z niego szaty, i przyodziali go w płaszcz szkarłatny. 29  I uplecioną z ciernia koronę włożyli na głowę jego, a trzcinę dali w prawą rękę jego, i upadając przed nim na kolana, wyśmiewali się z niego i mówili: Bądź pozdrowiony, królu żydowski!

Na głos Jezusa, ślepy Bartymeusz zrzucił z siebie bezcenny płaszcz i przyszedł do Jezusa, a ten go uzdrowił: 

Marka 10:46-52 I przyszli do Jerycha; a gdy wychodził z Jerycha On oraz jego uczniowie i mnóstwo ludu, syn Tymeusza, Bartymeusz, ślepy żebrak, siedział przy drodze. 47  Usłyszawszy, że to Jezus z Nazaretu, począł wołać i mówić: Jezusie, Synu Dawida! Zmiłuj się nade mną! 48  I gromiło go wielu, aby milczał; a on tym więcej wołał: Synu Dawida! Zmiłuj się nade mną! 49  Wtedy Jezus przystanął i rzekł: Zawołajcie go. I zawołali ślepego, mówiąc mu: Ufaj, wstań, woła cię. 50  A on zrzucił swój płaszcz, porwał się z miejsca i przyszedł do Jezusa. 51  A Jezus, odezwawszy się, rzekł mu: Co chcesz, abym ci uczynił? A ślepy odrzekł mu: Mistrzu, abym przejrzał. 52  Tedy mu rzekł Jezus: Idź, wiara twoja uzdrowiła cię. I wnet odzyskał wzrok, i szedł za nim drogą.

Do uwięzionego Piotra rzekł Anioł: 

Dz.Ap 12:6-8 Owej nocy, gdy Herod miał go już wyprowadzić, Piotr, skuty dwoma łańcuchami, spał między dwoma żołnierzami, strażnicy zaś przed drzwiami strzegli więzienia. 7  Wtem zjawił się anioł Pański i światłość zajaśniała w celi; trąciwszy zaś Piotra w bok, obudził go, mówiąc: Wstań prędko! I opadły łańcuchy z jego rąk. 8  I rzekł anioł do niego: Opasz się i włóż sandały swoje. I uczynił tak. I rzecze mu: Narzuć na siebie płaszcz swój i pójdź za mną.

Bóg wyjaśnia w ks. Zachariasza istotę oblekania się w szaty odświętne: 

Zach 3:1-10 Potem ukazał mi Jozuego, arcykapłana, stojącego przed aniołem Pana i szatana stojącego po jego prawicy, aby go oskarżać. 2  Wtedy anioł Pana rzekł do szatana: Niech cię zgromi Pan, szatanie, niech cię zgromi Pan, który obrał Jeruzalem! Czyż nie jest ono głownią wyrwaną z ognia? 3  A Jozue był ubrany w szatę brudną i tak stał przed aniołem. 4  A ten tak odezwał się i rzekł do sług, którzy stali przed nim: Zdejmijcie z niego brudną szatę! Do niego zaś rzekł: Oto ja zdjąłem z ciebie twoją winę i każę cię przyoblec w szaty odświętne. 5  Potem rzekł: Włóżcie mu na głowę czysty zawój! I włożyli mu na głowę czysty zawój, i przyoblekli go w szaty. A anioł Pana stał przy tym. 6  Potem dał anioł Pana uroczystą obietnicę Jozuemu: 7  Tak mówi Pan Zastępów: Jeżeli będziesz chodził moimi drogami i będziesz pilnował mojego porządku, będziesz zawiadywał moim domem oraz strzegł moich dziedzińców, dam ci dostęp do tych, którzy tu stoją. 8  Słuchaj więc, arcykapłanie Jozue, ty i twoi towarzysze, którzy siedzą przed tobą. Są oni mężami dobrej zapowiedzi, że oto Ja przywiodę swego sługę, Latorośl. 9  Bo oto na kamieniu, który położyłem przed Jozuem - a na jednym kamieniu jest siedem oczu - wyryję napis - mówi Pan Zastępów - i jednego dnia zmażę winę tej ziemi. 10  W owym dniu - mówi Pan Zastępów - będziecie zapraszali jeden drugiego pod winną latorośl i pod drzewo figowe.

Po swoim zmartwychwstaniu Pan Jezus wyjaśnił swoim uczniom potrzebę przyobleczenia się w moc Ducha Świętego:

Łuk 24:49-53 A oto Ja zsyłam na was obietnicę mojego Ojca. Wy zaś pozostańcie w mieście, aż zostaniecie przyobleczeni mocą z wysokości. 50  I wywiódł ich aż do Betanii, a podniósłszy ręce swoje, błogosławił ich. 51  I stało się, gdy ich błogosławił, że rozstał się z nimi. 52  A oni wrócili do Jerozolimy z wielką radością. 53  I byli zawsze w świątyni, chwaląc Boga.

(wkrótce cz.4)


cz.4
Co oznacza przyobleczenie się w Chrystusa?

PODSUMOWANIE cz2:

Przyobleczenie się w Chrystusa oznacza:

A. Włączenie pogan w duchowe dziedzictwo Izraela, w potomstwo abrahamowe:

Gal 3:29 A jeśli jesteście Chrystusowi, tedy jesteście potomkami Abrahama, dziedzicami według obietnicy.

B. Oznacza nowonarodzenie się przed krew, wodę i ducha. Jest to przyobleczenie się w nowego człowieka:

1Jana 5:5-8 On jest tym, który przyszedł przez wodę i krew, Jezus Chrystus; nie w wodzie tylko, ale w wodzie i we krwi, a Duch składa świadectwo, gdyż Duch jest prawdą. 7 Albowiem trzech jest świadków: 8  Duch i woda, i krew, a ci trzej są zgodni.
Kolosan 3:9-10 nie okłamujcie się nawzajem, skoro zewlekliście z siebie starego człowieka wraz z uczynkami jego, 10  a przyoblekli nowego, który się odnawia ustawicznie ku poznaniu na obraz tego, który go stworzył.
Narodzenie się na nowo to - nowe życie i nieśmiertelność:
Jana 3:3. 5-6  Odpowiadając Jezus, rzekł mu: Zaprawdę, zaprawdę, powiadam ci, jeśli się kto nie narodzi na nowo, nie może ujrzeć Królestwa Bożego. 5 Odpowiedział Jezus: Zaprawdę, zaprawdę, powiadam ci, jeśli się kto nie narodzi z wody i z Ducha, nie może wejść do Królestwa Bożego. 6  Co się narodziło z ciała, ciałem jest, a co się narodziło z Ducha, duchem jest.

1Kor 15:53-54  Albowiem to, co skażone, musi przyoblec się w to, co nieskażone, a to, co śmiertelne, musi przyoblec się w nieśmiertelność. 54 A gdy to, co skażone, przyoblecze się w to, co nieskażone, i to, co śmiertelne, przyoblecze się w nieśmiertelność, wtedy wypełni się słowo napisane: Pochłonięta jest śmierć w zwycięstwie!

Nawrócony chrześcijanin musi posiadać w sobie trzy świadectwa nowonarodzenia:

1Jana 5,7-13 Albowiem trzech jest świadków: 8 Duch i woda, i krew, a ci trzej są zgodni. 9 Jeżeli świadectwo ludzkie przyjmujemy, to tym bardziej świadectwo Boże, które jest wiarogodniejsze; a to jest świadectwo Boga, że złożył świadectwo o swoim Synu. 10 Kto wierzy w Syna Bożego, ma świadectwo w sobie. Kto nie wierzy w Boga, uczynił go kłamcą, gdyż nie uwierzył świadectwu, które Bóg złożył o Synu swoim. 11 A takie jest to świadectwo. że żywot wieczny dał nam Bóg, a żywot ten jest w Synu jego. 12 Kto ma Syna, ma żywot; kto nie ma Syna Bożego, nie ma żywota. 13 To napisałem wam, którzy wierzycie w imię Syna Bożego, abyście wiedzieli, że macie żywot wieczny.

1. Świadectwo krwi ? oznacza nawrócenie poprzez ofiarę Jezusa na krzyżu Golgoty; przyjęcie świadectwa o Synu Bożym i pójście za Jezusem:

1 Jana 4:15  Kto tedy wyzna, iż Jezus jest Synem Bożym, w tym mieszka Bóg, a on w Bogu.
1Jn 1:7 Jeśli zaś chodzimy w światłości, jak On sam jest w światłości, społeczność mamy z sobą, i krew Jezusa Chrystusa, Syna jego, oczyszcza nas od wszelkiego grzechu.

2. Świadectwo chrztu wodnego - (chrzest wiary poprzez zanurzenie w wodzie):

Mk 16:16 Kto uwierzy i ochrzczony zostanie, będzie zbawiony, ale kto nie uwierzy, będzie potępiony.
Dz.Ap 10:47 Czy może ktoś odmówić wody, aby ochrzcić tych, którzy otrzymali Ducha Świętego jak i my?
Gal 3:27 Bo wszyscy, którzy zostaliście w Chrystusie ochrzczeni, przyoblekliście się w Chrystusa.

3. Świadectwo Ducha Świętego (narodzenie się Ducha Świętego oraz chrzest w D.Św.):

Łuk 24:49  A oto Ja zsyłam na was obietnicę mojego Ojca. Wy zaś pozostańcie w mieście, aż zostaniecie przyobleczeni mocą z wysokości.
Jana 3:5 Odpowiedział Jezus: Zaprawdę, zaprawdę, powiadam ci, jeśli się kto nie narodzi z wody i z Ducha, nie może wejść do Królestwa Bożego.
1Jana 4:13  Po tym poznajemy, że w nim mieszkamy, a On w nas, że z Ducha swojego nam udzielił.

C. Przyobleczenie się w nowego człowieka to obfite zamieszkiwanie w nas Bożego Słowa, przez które Duch Święty rodzi w nas charakter Chrystusa:

Serdeczne współczucie ? miłosierny charakter; dobroć, pokora, łagodność i cierpliwość:
Kol 3:12 Przeto przyobleczcie się jako wybrani Boży, święci i umiłowani, w serdeczne współczucie, w dobroć, pokorę, łagodność i cierpliwość,

Przebaczające serce:
Kol 3:13 znosząc jedni drugich i przebaczając sobie nawzajem, jeśli kto ma powód do skargi przeciw komu: Jak Chrystus odpuścił wam, tak i wy.

Miłość:
Kol 3:14 A ponad to wszystko przyobleczcie się w miłość, która jest spójnią doskonałości.

Pokój w sercu i wdzięczność:
Kol 3:15 A w sercach waszych niech rządzi pokój Chrystusowy, do którego też powołani jesteście w jednym ciele; a bądźcie wdzięczni.

Obfite zamieszkiwanie Słowa Chrystusowego ? to stała obecność Słowa Bożego w codziennym życiu; żywa obecność w zgromadzeniu:
Kol 3:16 Słowo Chrystusowe niech mieszka w was obficie; we wszelkiej mądrości nauczajcie i napominajcie jedni drugich przez psalmy, hymny, pieśni duchowne, wdzięcznie śpiewając Bogu w sercach waszych;

Chrystus w centrum naszej aktywności:
Kol 3:17 i wszystko, cokolwiek czynicie w słowie lub w uczynku, wszystko czyńcie w imieniu Pana Jezusa, dziękując przez Niego Bogu Ojcu.
Ponadto - Owocem przyobleczenia w ojcowski płaszcz jest chodzenie w karności przed Bogiem oraz pokora i uleganie starszym:

1Pt 5:5-6  Podobnie młodsi, bądźcie ulegli starszym; wszyscy zaś przyobleczcie się w szatę pokory względem siebie, gdyż Bóg pysznym się sprzeciwia, a pokornym łaskę daje. 6 Ukórzcie się więc pod mocną rękę Bożą, aby was wywyższył czasu swego.  

Oblekanie się nowego człowieka w Chrystusa to przywdziewanie pancerza naszej sprawiedliwości:
Ef 6:14 Stójcie tedy, opasawszy biodra swoje prawdą, przywdziawszy pancerz sprawiedliwości

D. Przyobleczenie się w Chrystusa oznacza chrzest wodny, każdego nowonarodzonego dla Boga człowieka:

Dz.Ap 10:47  Czy może ktoś odmówić wody, aby ochrzcić tych, którzy otrzymali Ducha Świętego jak i my?
Gal 3:27 Bo wszyscy, którzy zostaliście w Chrystusie ochrzczeni, przyoblekliście się w Chrystusa.
Mrk 16:16 Kto uwierzy i ochrzczony zostanie, będzie zbawiony, ale kto nie uwierzy, będzie potępiony.

E. Przyobleczenie mocą z wysokości ? Chrzest w Duchu Świętym

Łuk 24:49  A oto Ja zsyłam na was obietnicę mojego Ojca. Wy zaś pozostańcie w mieście, aż zostaniecie przyobleczeni mocą z wysokości.

F. Chodzenie w płaszczu Bożej sprawiedliwości oznacza również chodzenie w Duchu Świętym. Bo wierzymy dzięki działaniu Jego mocy:

Ef 1:19  i jak nadzwyczajna jest wielkość mocy Jego wobec nas, którzy wierzymy dzięki działaniu przemożnej siły jego,

Do Zboru w Sardes, Bóg mówi, że wierny chrześcijanin w wieczności będzie przyobleczony w szaty białe, z zapisanym imieniem w księdze żywota, a Pana Jezus wyzna imię jego przed Bogiem Ojcem i jego aniołami:

Obj 3:5 Zwycięzca zostanie przyobleczony w szaty białe, i nie wymażę imienia jego z księgi żywota, i wyznam imię jego przed moim Ojcem i przed jego aniołami.

Bóg objawia też, że Oblubienica Jezusa, została przyobleczona w lśniący bisior który oznacza sprawiedliwe uczynki świętych.

Obj 19:7  Weselmy się i radujmy się, i oddajmy mu chwałę, gdyż nastało wesele Baranka, i oblubienica jego przygotowała się; 8  i dano jej przyoblec się w czysty, lśniący bisior, a bisior oznacza sprawiedliwe uczynki świętych.

G. Oznacza włączenie w poczet domowników Bożego zgromadzenia na ziemi i w niebie! Prawdziwie nawrócony człowiek nie będzie stronił od społeczności zborowe.

Dz.Ap. 5:13 z postronnych jednak nikt nie ośmielał się do nich przyłączać; ale lud miał ich w wielkim poważaniu.
Dz.Ap. 9:26 A gdy przybył do Jerozolimy, starał się przyłączyć do uczniów, ale wszyscy się go bali, nie wierząc, że jest uczniem.
Dz.Ap. 17:4 I dali się niektórzy z nich przekonać i przyłączyli się do Pawła i Sylasa, również wielka liczba spośród pobożnych Greków i niemało znamienitych niewiast.
Dz.Ap. 17:34 Lecz niektórzy mężowie przyłączyli się do niego i uwierzyli, a wśród nich również Dionizy Areopagita i niewiasta, imieniem Damaris, oraz inni z nimi.

Kol 1:25 Tego Kościoła sługą zostałem zgodnie z postanowieniem Boga, powziętym co do mnie ze względu na was, abym w pełni rozgłosił Słowo Boże,


2Kor 5:2 Dlatego też w tym doczesnym wzdychamy, pragnąc przyoblec się w domostwo nasze, które jest z nieba,

Ef 2:19-22  Tak więc już nie jesteście obcymi i przychodniami, lecz współobywatelami świętych i domownikami Boga, 20  zbudowani na fundamencie apostołów i proroków, którego kamieniem węgielnym jest sam Chrystus Jezus, 21  na którym cała budowa mocno spojona rośnie w przybytek święty w Panu, 22  na którym i wy się wespół budujecie na mieszkanie Boże w Duchu.

Gal 6:9-10 A czynić dobrze nie ustawajmy, albowiem we właściwym czasie żąć będziemy bez znużenia. 10  Przeto, póki czas mamy, dobrze czyńmy wszystkim, a najwięcej domownikom wiary.

Hbr 2:12 mówiąc: Będę opowiadał imię twoje braciom moim, będę cię chwalił pośród zgromadzenia;

Hbr 12:22-23 Lecz wy podeszliście do góry Syjon i do miasta Boga żywego, do Jeruzalem niebieskiego i do niezliczonej rzeszy aniołów, do uroczystego zgromadzenia 23  i zebrania pierworodnych, którzy są zapisani w niebie, i do Boga, sędziego wszystkich, i do duchów ludzi sprawiedliwych, którzy osiągnęli doskonałość,

H. Oznacza klejnot cichego i łagodnego ducha

Św. Piotr nauczał, że prawdziwą ozdobą nie są strojne szaty, ale klejnot cichego i łagodnego ducha:

1Pt 3:3-5 Ozdobą waszą niech nie będzie to, co zewnętrzne, trefienie włosów, złote klejnoty lub strojne szaty, 4  lecz ukryty wewnętrzny człowiek z niezniszczalnym klejnotem łagodnego i cichego ducha, który jedynie ma wartość przed Bogiem. 5 Albowiem tak niegdyś przyozdabiały się święte niewiasty, pokładające nadzieję w Bogu, uległe swoim mężom;
Izj 30:15 Gdyż tak mówi Wszechmocny, Pan, Święty Izraelski: Jeżeli się nawrócicie i zachowacie spokój, będziecie zbawieni, w ciszy i zaufaniu będzie wasza moc...
Mat 5:5 Błogosławieni cisi, albowiem oni posiądą ziemię.

Chwała Bogu! Dzięki łasce Bożej jesteśmy więc przyoblekani wspaniałem płaszczem Jego mocy, miłości i dobroci, który jest dla otaczającego świata świadectwem tego, że prawdziwie jesteśmi dziećmi Bożymi, a Bóg jest prawdziwym i jedynie świętym Ojcem naszym! Amen!

KONIEC

 


Niech Was Bóg błogosławi!  Pastor  
? 2010 - 2016 ZibiRUT, Brama Nadziei Lublin, Poland

*** Musisz mieć uprawnienia, aby to skomentować! ***

Komentarz wspierany przez CComment