Spis treści


I. O BOGU

Zasadniczą prawdą nauki chrześcijańskiej jest wiara w istnienie Boga "kto bowiem przystępuje do Boga, musi uwierzyć, że On istnieje" ( Hbr 11,6), że jest jedyny i nie ma innego oprócz Niego (V Mj 6,4; Mk 12,29-32; J 17,3). Bóg jest Duchem ( J 4,24) osobowym (Rz 9,22-23; I Kor 2,11), mającym życie sam w sobie ( Jer 11,10; I Tes 1,9). Samoprzyczyna i przyczyna wszystkiego (II Mj 3,14; J 5,26; I J 2,13), nieskończony (Ps 145,3), niezmienny (IV Mj 23,19; Mal 3,6; Jk 1,17), doskonały (Mt 5,48), prawdziwy (J 17,3), święty (Iz 6,3), wieczny (V Mj 32,40; Ps 90,2; Jer 10,10; Iz 40,28), nieogarniony (I Król 8,27; II Krn 2,5), wszechobecny (Ps 139,7; Dz 17,27-28), wszechwiedzący (Hbr 4,13), mądry (Rz 16,27), wszechmogący (I Mj 17,1), dobry (Rz 2,4; Mt 19,17), wierny obietnicom (II Kor 1,20), prawy i sprawiedliwy (V Mj 32,4; Ps 7,9-12). Objawił się jako Bóg Trójjedyny - Ojciec, Syn, i Duch Święty. Ojciec jest Bogiem (I Kor 8,6) i Syn jest Bogiem (I J 5,20; Tyt 2,11-13; Rz 9,4-5), i Duch Święty jest Bogiem (Dz 5; 3-4; I Kor 3,16-17); ci trzej są jedno (I Mj 1,26-27; Mt 28,19; Mk 1,10-11; II Kor 13,13), nierozdzielni (J 1,1; 1,18; 16,13-15; 17,21-22) i równi sobie (Kol. 2,9-10; 1,12-13; Obj. 33,4); w Nim nie ma pierwszego ani ostatniego, ani mniejszego, ani większego.