Spis treści

II. PISMO ŚWIĘTE

Pismo Święte (Biblia), czyli zapisane Słowo Boże - jest naszym największym autorytetem, fundamentem naszej wiary i przewodnikiem w codziennym życiu zgodnym z wolą Bożą: Pismo Święte uznajemy wyłącznie w składzie kanonicznym. Kanonem nazywa się spis ksiąg przyjętych przez Kościół, które dzielą się na Stary i Nowy Testament.

Księgi Starego Testamentu:
1) I Księga Mojżeszowa, 2) II Księga Mojżeszowa; 3) III Księga Mojżeszowa, 4) IV Księga Mojżeszowa, 5) V Księga Mojżeszowa, 6) Księga Jozuego, 7) Księga Sędziów, 8 ) Księga Rut, 9) I Księga Samuela, 10) II Księga Samuela, 11) I Księga Królewska, 12) II Księga Królewska, 13) I Księga Kronik, 14) II Księga Kronik, 15) Księga Ezdrasza, 16) Księga Nehemiasza, 17) Księga Estery, 18) Księga Joba, 19) Księga Psalmów, 20) Przypowieści Salomona, 21) Księga Kaznodziei Salomona, 21) Pieśń nad Pieśniami, 22) Księga Izajasza, 23) Księga Jeremiasza, 24) Treny, 25) Księga Ezechiela, 26) Księga Daniela, 27) Księga 4zeasza, 28) Księga Joela, 29) Księga Amosa, 30) Księga Abdiasza, 31) Księga Jonasza, 32) Księga Micheasza, 33) Księga Nahuma, 34) Księga Habakuka, 35) Księga Sofoniasza, 36) Księga Aggeusza, 37) Księga Zachariasza, 38) Księga Malachiasza.

Księgi Nowego Testamentu:
1) Ewangelia wg Mateusza, 2) Ewangelia wg Marka, 3) Ewangelia wg Łukasza, 4) Ewangelia wg Jana, 5) Dzieje Apostolskie, 6) List do Rzymian, 7) I List do Koryntian, 8 ) II List do Koryntian, 9) List do Galacjan, 10) List do Efezjan, 11) List do Filipian, 12) List do Kolosan, 13) I List do Tesaloniczan, 14) II List do Tesaloniczan, 15) I List do Tymoteusza, 16) II List do Tymoteusza,17) List do Tytusa,18) List do Filemona,19) List do Hebrajczyków, 20) List Jakuba, 21) I List Piotra, 22) II List Piotra, 23) I List Jana, 24) II List Jana, 25) III List Jana, 26) List Judy, 27) Objawienie Jana.

Jest wiele ksiąg apokryficznych, których nie uznajemy za natchnione przez Ducha Świętego.