Spis treści

XV. O UZDROWIENIU CHORYCH

Fizyczne ciało człowieka zostanie odkupione (II Kor 4,16-5,8) dopiero w chwili powtórnego, chwalebnego przyjścia Jezusa Chrystusa przez zmartwychwstanie umarłych i przemienienie żyjących, kiedy "to, co śmiertelne przyoblecze się w nieśmiertelność" (I Kor 15,52-54). Bóg jednak okazuje łaskę uzdrowienia ciała również w doczesności (II Mj 15,26; IV Mj 12,13; 21,4-10; Iz 38,1-8) przez modlitwę wiary w zbawcze dzieło Jezusa Chrystusa (Iz 53,4-5; Mt 8,1-17; 10,1.8; Dz 3,1-9), dary uzdrawiania (Mk 16,17-18.20; Dz 5,12-16; I Kor 12,9.28; Jk 5,13-16) oraz przez nauki medyczne (I Tym 5,23; II Tym 4,20). Niektóre choroby są wynikiem obecności złych duchów (demonów) i uzdrowienie następuje poprzez służbę uwalniania (Mt 17,15-18; Mk 5,2-9.15;Dz 19,11-12).