Spis treści

X. O KOŚCIELE

Kościół jest dziełem samego Pana naszego Jezusa Chrystusa (Mt 16,18). Głową Kościoła jest sam Chrystus (Ef 1,22; 5,23). Kościół powszechny składa się ze wszystkich wierzących i odrodzonych chrześcijan, nie tylko żyjących na ziemi, ale i wszystkich umarłych w prawdziwej wierze i świętości (Obj 19,7-8; Ef 2,17-22). Kościół lokalny - zwany zborem, jest to zgromadzenie wierzących, nowonarodzonych i ochrzczonych dzieci Bożych (Dz 11,21-26; I Kor 1,2). Zbór istnieje w celu służenia Bogu dla rozpowszechniania Ewangelii, dla nawracania grzeszników oraz nauczania wierzących. Do realizacji powyższych celów Zbór może powoływać właściwe agendy oraz współtworzyć różne formy organizacyjne. Warunkiem przyjęcia do Zboru jest nowonarodzenie, moralne życie i chrzest według wiary (Mk 16,16; Dz 2,14-15). Zbór wyłącza ze swego grona tych, których życie nie odpowiada wymaganiom Nowego Testamentu (Mt 18,15-18; I Kor 5,11-13; II Tes 3,6.14-15).