Spis treści

XVI. WYDARZENIA OSTATECZNE

Bóg wyznaczył czas, w którym wszyscy ludzie staną przed Jezusem Chrystusem (Mt 25,31-46; J 5,22-27; I Kor 3,10-17; II Kor 5,10; II P 3,10: Juda 14-15). W tym czasie nastąpi: Powtórne przyjście Jezusa Chrystusa (Mt 26,64; Dz 1,11), najpierw dla pochwycenia wierzących - zmartwychwzbudzonych i żywych ( J 14,3; I Kor 15,12-55; I Tes 4,14-17), a następnie z wielka mocą i chwałą z Kościołem na ziemię, by po zwycięstwie nad swoimi wrogami ustanowić Tysiąc letnie Królestwo ( Jer 23,5-6; Dan 7,13-14; Mt 24,29-31; Obj 20,1-10). Sąd przed "białym tronem" dla niezbawionych umarłych (T 5,29: Obj 20,12-13).
Niesprawiedliwi i śmierć, i piekło wrzuceni zostaną do "jeziora ognistego" (Obj 20,14-15), zaś wiecznym dziedzictwem sprawiedliwych będzie "nowe niebo i nowa ziemia, w których sprawiedliwość mieszka" (II P 3,13; Obj 21-22).


KONIEC