Spis treści

III. JEZUS CHRYSTUS

Jezus Chrystus jest jednorodzonym Synem Bożym (Ps 2,7) - odwiecznym i wcielonym Słowem Boga (Ps 110,1-4), który został poczęty z Ducha Świętego i narodził się z dziewicy Marii (Mt 1,23; Łk 1,31-33; J 1,14). Posiada dwie natury - boską i ludzką, jest Synem Bożym i Synem Człowieczym (Rz 9,5; Ga 4,4). On poniósł śmierć na krzyżu za grzech świata (Mr 15,22.25-26.28.37; Rz 8,3) i zmartwychwstał w ciele dla usprawiedliwienia wierzących (Łk 24,5-7.22-24.36-43). Po zmartwychwstaniu Jezus Chrystus wstąpił do nieba i zasiadł na prawicy Ojca, skąd przyjdzie powtórnie (Mr 16,19; Dz 1,11; Obj 1,7-8; 22,12-13). Człowiek Jezus Chrystus jest jedynym pośrednikiem między Bogiem i ludźmi (I Tym 2,5; I J 2,1).