Spis treści

IV. DUCH ŚWIĘTY

Duch Święty jest jedną z osób Trójjedynego Boga (I Mj 1,2; Mt 28,19; Dz 5,3-4; I Kor 12,4-6; II Kor 3,17-18;13,13). Ma przymioty Boże (Ps 139,7-10: Łk 1,35; J 14,17; I Kor 2,10; Hbr 9,14; I P 4,14). Czyni dzieła Boże (I Mj 1,2; Job 33,4; Ps 104,30; J 3,5; Dz 1,16;13,2; Ń 8,11; II P 1,21). Duch Święty udziela się człowiekowi w: odrodzeniu (Ezech 37,9; Iz 63,10; J 3,5;16,8-9), w chrzcie w Duchu (Dz 1,5; 2,38; 8,14-17), uświęceniu (II Tes 2,13; I P 1,2) oraz w duchowych darach łaski Bożej (Rz 12,6-8; I Kor 12,4-11).