Spis treści

XII. O CHRZCIE I WIECZERZY PAŃSKIEJ

Pan Jezus Chrystus polecił chrzcić przez zanurzenie, ponieważ samo słowo greckie "baptisma" oznacza "zanurzenie" (Mt 28,19; Mk 16,16; Dz 8,35-39;16,31-33). Chrzest jest świadectwem śmierci grzesznika dla grzechu i tego świata oraz zmartwychwstaniem do nowego życia dla sprawiedliwości (Rz 6,3-4). Dlatego Kościół (Zbór), przed dopuszczeniem kogokolwiek do chrztu, powinien przekonać się, czy dana osoba rzeczywiście przeżyła pokutę i nawrócenie, inaczej chrzest traci swój sens.
Wieczerza Pańska pod postacią chleba i wina została ustanowiona przez Pana Jezusa Chrystusa przed Jego męką na Golgocie (Łk 22,19-20; I Kor 11,23-24). Jest ona ustanowiona przede wszystkim na pamiątkę śmierci Jezusa Chrystusa (I Kor 11,26). Wieczerzę Pańską mogą spożywać wszystkie nowonarodzone i ochrzczone według wiary dzieci Boże.